Dro­dzy Czy­tel­ni­cy chciał­bym Pań­stwa ponow­nie zapro­sić na cykl felie­to­nów, któ­re co jakiś czas będę pro­po­no­wał pod wspól­nym tytu­łem „Dok­to­rat z kurczaka”.

        Jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych pro­duk­tów jest mię­so kur­cza­ka, oso­bi­ście uwa­żam, że jest to naj­wyż­szej pró­by mate­riał kuli­nar­ny. Cykl felie­to­nów poka­że jak cały świat wiel­bi potra­wy z tego mię­sa i jakie to jest pysz­ne. Przed­sta­wiam dziś danie z Chin, czy­li Kur­czak z orze­cha­mi (gong bao ji ding). Bogu­sław Sypień

        Choć Gong­bao Ji Ding jest ulu­bio­nym daniem ser­wo­wa­nym w chiń­skich restau­ra­cjach, więk­szość znaw­ców kuch­ni chiń­skiej uwa­ża, że jest wzor­co­wym przy­kła­dem dania z kuch­ni Syczu­anu. W Chi­nach Kung Pao nazy­wa się Gong Bao Ji Ding. Ji sło­wo ozna­cza kur­cza­ka, a sło­wo ding ozna­cza coś pokro­jo­ne w drob­ną kost­kę lub kost­ka. Według Du Fuxiang (książ­ka o Kul­tu­rze Kuli­nar­nej Chin), danie to pocho­dzi z cza­sów pano­wa­nia dyna­stii Qing i zosta­ło po raz pierw­szy przy­go­to­wa­ne przez sze­fa kuch­ni w mająt­ku rodzi­ny Baozhen.

Reklama

        Pan Ding Baozhen pocho­dził z rejo­nu Guizhou, któ­ry jest czę­ścią pro­win­cji Syczu­an. Był urzęd­ni­kiem, któ­ry słu­żył przez wie­le lat, jako guber­na­tor pro­win­cji Shan­dong, potem jako sędzia, a następ­nie mia­no­wa­ny został guber­na­to­rem Syczuanu.

        Du Fuxiang stwier­dza, że ​​danie to w swej pier­wot­nej for­mie było poda­wa­ne prze­waż­nie na uro­czy­stych ban­kie­tach. Kie­dy Ding Baozhen został guber­na­to­rem pro­win­cji Syczu­an wpro­wa­dził potra­wę do menu na sta­łe. W Syczu­anie, Pan Ding Baozhen zmo­dy­fi­ko­wał potra­wę, ule­ga­jąc upodo­ba­niom miej­sco­wej lud­no­ści, któ­ra była zna­na z uwiel­bie­nia pikant­nych potraw, doda­no więc papry­kę. Gong­bao Ji Ding szyb­ko sta­ło się sma­ko­ły­kiem miesz­kań­ców i elit Syczu­anu. Stam­tąd roz­prze­strze­ni­ło się po całych Chi­nach. W Ame­ry­ce Pół­noc­nej zaim­por­to­wa­ne zosta­ło w 1800 roku przez chiń­skich emi­gran­tów, któ­rzy pra­co­wa­li przy budo­wie Linii Kole­jo­wej Cen­tral­ne­go Pacy­fi­ku. Więk­szość chiń­skich robot­ni­ków kole­jo­wych co cie­ka­we, pocho­dzi­ło z pro­win­cji Syczuan.

        Gong Bao JiDing jest pięk­nym daniem i bar­dzo oka­za­le pre­zen­tu­je się wzro­ko­wo. Zło­te kawał­ki kur­cza­ka świet­nie kom­po­nu­ją z czer­wo­ną papry­ką i zło­ty­mi orzesz­ka­mi, a wszyst­ko to połą­czo­ne sosem lek­ko słod­ko-kwa­śnym z dodat­kiem Syczu­ań­skie­go pie­przu sta­no­wi deli­cję peł­ną har­mo­nii i dobrej kom­po­zy­cji sma­ków. Zgod­nie z Jing i Jang.

SKŁADNIKI:

- 2 pier­si kurze ze skór­ką lub bez ok. 60–70 dag max, pokro­jo­ne w kost­kę 1,5 cm

- 4 ząb­ki czosnku

- 2 cm kłą­cza świe­że­go imbiru

- 5 cebu­lek zie­lo­nych (mło­dych)

- 2 łyżecz­ki oleju

- 1–2 sztu­ki świe­żej czer­wo­nej chi­li bez pestek (wg uznania)

- ½ łyżecz­ki czer­wo­ne­go pie­przu syczu­ań­skie­go (mie­lo­ny)

- ½ szklan­ki pokru­szo­nych orze­chów ara­chi­do­wych (nie­so­lo­nych)

MARYNATA DO MIĘSA:

- ½ łyżecz­ki soli

- 2 łyżecz­ki jasne­go sosu sojowego

- 1 łyżecz­ka wina ryżo­we­go lub sherry

- 2 łyżecz­ki mąki ziem­nia­cza­nej (skro­bi)

- 1 łyż­ka sto­ło­wa wody

SKŁADNIKI SOSU:

- 3 łyżecz­ki cukru

- 1 łyżecz­ka skro­bi kukurydzianej

- 1 łyżecz­ka ciem­ne­go sosu sojowego

- 1 łyżecz­ka jasne­go sosu sojowego

- 3 łyżecz­ki octu win­ne­go (jabł­ko­wy)

- 1 łyżecz­ka ole­ju sezamowego

- 1 łyż­ka roso­łu lub wody (¼ kost­ki roso­ło­wej w wodzie)

SPOSÓB WYKONANIA

1. Pokro­ić kur­cza­ka w 1,5 cen­ty­me­tro­wą kost­kę. Wymie­szać w misce skład­ni­ki mary­na­ty i zanu­rzyć w niej mię­so. Odsta­wić na 2 godzi­ny. Na małej patel­ni prze­sma­żyć –prze­pa­lić- pokru­szo­ne orzesz­ki ara­chi­do­we na zło­ty kolor, wyzwa­la­jąc z nich moc­ny aromat.

2. Drob­no pokro­ić czo­snek i imbir. Cebul­kę pokro­ić w kawał­ki, lecz nie­prze­kra­cza­ją­ce 1,5 cm. Papry­kę chi­li pokro­ić w 1 cm kawał­ki (pasecz­ki) wypest­ko­wać wcze­śniej, gdyż pest­ki bar­dzo zaostrzą potra­wę. (MODYFIKOWAĆ WG UZNANIA)

3. W małym naczy­niu wymie­szać dokład­nie wszyst­kie skład­ni­ki sosu i posma­ko­wać czy aby na pew­no ma lek­ko słod­ko kwa­śny smak.

4. Roz­grzać olej na patel­ni wok i gdy będzie gorą­cy wrzu­cić pokro­jo­ne chi­li. Chwi­la sma­że­nia pozba­wi czer­wo­ne chi­li ostre­go sma­ku nato­miast doda aro­ma­tu potra­wie. Usu­nąć papry­kę na misecz­kę pozo­sta­wia­jąc olej.

5. Na roz­grza­ny olej wrzu­cić kur­cza­ka i sma­żyć mie­sza­jąc aż poszcze­gól­ne kost­ki oddzie­lą się i przy­ru­mie­nią na zło­to. Dodać papry­kę i sma­żyć dalej doda­jąc imbir i czo­snek oraz cebul­kę. (Skosz­to­wać duży kawa­łek kur­cza­ka czy jest już gotowy)

6. Zalać zawar­tość patel­ni sosem i dodać orze­chy, kon­ty­nu­ować sma­że­nie do momen­tu zgęst­nie­nia sosu i połą­cze­nia z nim skład­ni­ków potra­wy sta­le mieszając.

7. Ser­wo­wać gorą­ce pro­sto z patel­ni ze świe­żo ugo­to­wa­nym ryżem i sałatką.

Opis / Uwagi:

NIE WPADAĆ W PANIKĘ TO TYLKO WYGLĄDA SKOMPLIKOWANIE danie jest bar­dzo łatwe w przy­go­to­wa­niu i mało pra­co­chłon­ne, jeśli mogę coś dora­dzić pro­szę wcze­śniej zgro­ma­dzić wszyst­kie skład­ni­ki, wszel­kie pod­rób­ki zepsu­ją cały urok dania.

        Wszyst­kie skład­ni­ki moż­na dostać w dużych mar­ke­tach lub skle­pach z Chi­ne­se food.