14 sierp­nia 2021 w Kon­su­la­cie RP w Toron­to odby­ły się obcho­dy Świę­ta Woj­ska Pol­skie­go. Towa­rzy­szy­ła im wysta­wa o Bitwie War­szaw­skiej a tak­że “mural” nama­lo­wa­ny przez dzie­ci uczest­ni­czą­ce w pół­ko­lo­niach w Mis­sis­sau­dze. Przy­by­li m.in. kom­ba­tan­ci, przed­sta­wi­cie­le kana­dyj­skiej armii, Woj­sko Pol­skie repre­zen­to­wał atta­che obro­ny RP w Kana­dzie kmdr Krzysz­tof Ksią­żek a ame­ry­kań­skie atta­che obro­ny USA Bill Rowell. Obec­nych było wie­lu dzia­ła­czy orga­ni­za­cji polonijnych. 

Sybi­ra­kom wrę­czo­no Krzy­że Sybi­ru, zaś Edward Soł­tys otrzy­mał Krzyż Wol­no­ści i Solidarności
Były rad­ny mia­sta Toron­to Kris-Kor­win Kuczyń­ski ode­brał z rąk kon­su­la Grzel­czy­ka pol­ski paszport…