Ame­ry­kań­ska Agen­cja ds. Żyw­no­ści i Leków (FDA) zatwier­dzi­ła w czwar­tek daw­kę przy­po­mi­na­ją­cą szcze­pio­nek prze­ciw COVID-19 od pro­du­cen­tów: Pfizer/BioNTech i Moder­na we wska­za­niu dla osób z źle funk­cjo­nu­ją­cym ukła­dem odpornościowym.

Kil­ka innych kra­jów, takich jak Izra­el i Niem­cy, pla­nu­je lub już wpro­wa­dzi­ło poda­wa­nie trze­ciej daw­ki szcze­pion­ki, by unik­nąć kolej­ne­go kry­zy­su w zdro­wiu publicz­nym z powo­du roz­prze­strze­nia­ją­cej się muta­cji Del­ta. Naukow­cy mimo to nadal są podzie­le­ni co do powszech­ne­go sto­so­wa­nia dawek przy­po­mi­na­ją­cych, ponie­waż korzy­ści z takie­go dzia­ła­nia nadal pozo­sta­ją nie do koń­ca jasne.

Pfi­zer twier­dzi, że sku­tecz­ność szcze­pion­ki, któ­rą opra­co­wał z razem BioN­Tech z cza­sem spa­da. Jak poka­zu­ją bada­nia: z 96 proc. sku­tecz­no­ści na 84 proc. po czte­rech mie­sią­cach od poda­nia dru­giej dawki.

Ame­ry­kań­ski regu­la­tor wpro­wa­dził zmia­ny do zezwo­le­nia na zasto­so­wa­nie awa­ryj­ne szcze­pio­nek, aby umoż­li­wić poda­nie dodat­ko­wej daw­ki oso­bom ze szcze­gól­nych grup ryzy­ka, np. po prze­szcze­pach lub z cho­ro­ba­mi prze­wle­kły­mi, któ­re istot­nie osła­bia­ją układ odpor­no­ścio­wy. Gru­pa dorad­ców z Cen­trów Kon­tro­li i Zapo­bie­ga­nia Cho­ro­bom (CDC) spo­tka się w dziś, aby omó­wić kwa­li­fi­ko­wa­nie osób z obni­żo­ną odpor­no­ścią do poda­nia dawek przypominających.
Przy­po­mnij­my, że ostat­nie donie­sie­nia o infek­cjach wywo­ła­nych koro­na­wi­ru­sem wśród zaszcze­pio­nych osób i oba­wy przed czwar­tą falą spo­wo­do­wa­ły, że te zamoż­niej­sze kra­je pod­ję­ły się dys­try­bu­cji trze­ciej daw­ki. Mimo, że jest wie­le kra­jów, któ­re mają trud­no­ści z dostę­pem do pierw­szej dawki.

Reklama

Ana­li­ty­cy z Wall Stre­et spo­dzie­wa­ją się auto­ry­za­cji daw­ki przy­po­mi­na­ją­cej dla sze­ro­kiej popu­la­cji, aby zwięk­szyć zyski pro­du­cen­tów szcze­pio­nek prze­ciw COVID-19.

Źró­dło: Reuters