Spo­tka­nie Mar­ty Kot­bur­skiej autor­ki ksią­żek “Zamek z praw­dzi­we­go zda­rze­nia” i “Wie­ża bez zam­ku” z uczest­ni­ka­mi pół­ko­lo­nii “Waka­cje po pol­sku” w Cen­trum im. Jana Paw­ła II w Mississaudze
16.08.2021