TORONTO – Osią­gnię­cie odpor­no­ści sta­da na COVID-19 nie będzie moż­li­we bez szcze­pie­nia dzie­ci poni­żej 12 roku życia, stwier­dza raport Public Health Onta­rio  pro­gno­zu­ją­cy jak będzie wyglą­dać pan­de­mia tej jesie­ni i zimy.

Ze wzglę­du na zwięk­szo­ną prze­no­śność i “czę­ścio­wą zdol­ność do uciecz­ki” przed szcze­pion­ką wariant Del­ta B.1.617.2, któ­ry obec­nie domi­nu­je w Onta­rio i na wie­lu innych obsza­rach świa­ta, r odse­tek popu­la­cji wyma­ga­ją­cej szcze­pień, aby osią­gnąć punkt, w któ­rym trans­mi­sja wiru­sa  zacznie spa­dać  prze­kra­cza licz­bę osób fak­tycz­nie kwa­li­fi­ku­ją­cych się obec­nie do szczepień.

„Obec­nie sza­cu­je się, że kry­tycz­ny próg szcze­pień wyno­si co naj­mniej 90 pro­cent popu­la­cji Onta­rio czy­li ponad 100 pro­cent popu­la­cji kwa­li­fi­ku­ją­cej się do szcze­pień”, poda­je Public Health Ontario.

Pier­wot­nie doce­lo­wy wskaź­nik szcze­pień, któ­ry był wyma­ga­ny dla  ponow­ne­go cał­ko­wi­te­go otwar­cia Onta­rio, wyno­sił 75% osób w wie­ku powy­żej 12 lat w peł­ni wyszcze­pio­nych, 80% z co naj­mniej jed­ną daw­ką oraz to, by w żad­nym regio­nie nie było mniej niż 70% w peł­ni zaszczepionych.

Public Health Onta­rio twier­dzi jed­nak, że ten cel szcze­pień został opra­co­wa­ny prze­ciw­ko cechom warian­tu koro­na­wi­ru­sa Alpha B.1.1.7, któ­ry według badań Onta­rio był znacz­nie mniej zaraź­li­wy niż Delta.

W swo­im naj­now­szym rapor­cie Public Health Onta­rio stwier­dza, że  poprzed­nie cele nie są teraz wystar­cza­ją­ce, a cią­głe przy­by­wa­nie zagra­nicz­nych podróż­nych do pro­win­cji „pod­wa­ża moż­li­wość zasto­so­wa­nia kon­cep­cji odpor­no­ści sta­da w obec­nym kontekście”.

„Oso­by poni­żej 12 roku życia nie będą szcze­pio­ne, gdy  wró­cą do szkół we wrze­śniu, a zatem są popu­la­cją, w któ­rej Del­ta będzie krą­żyć, gdy znie­sie się wię­cej ogra­ni­czeń doty­czą­cych zdro­wia publicznego”.

Public Health Onta­rio suge­ru­je   zachę­ca­nie rodzi­ców dzie­ci w wie­ku pod­sta­wo­wym i przed­szkol­nym do szczepienia.