Prze­by­wa­ją­cy z wizy­tą w Sta­nach Zjed­no­czo­nych pre­zy­denc­ki mini­ster Adam Kwiat­kow­ski uho­no­ro­wał pań­stwo­wy­mi odzna­cze­nia­mi oso­by szcze­gól­nie zaan­ga­żo­wa­ne w pod­trzy­my­wa­nie pol­sko­ści. Jed­ną z nich jest o. Zbi­gniew Pień­kos CSsR, dyrek­tor Cen­tra­li Radia Mary­ja w Chi­ca­go, został odzna­czo­ny Krzy­żem Kawa­ler­skim Orde­ru Zasłu­gi Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej.

Cere­mo­nia wrę­cze­nia odzna­czeń pań­stwo­wych odby­ła się w Kon­su­la­cie Gene­ral­nym Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Chi­ca­go. W imie­niu pre­zy­den­ta Andrzej Dudy uro­czy­ste­go wrę­cze­nia odzna­czeń doko­nał Sekre­tarz Sta­nu w Kan­ce­la­rii Pre­zy­den­ta Adam Kwiatkowski.

Wśród dwu­na­stu osób, któ­re zosta­ły uho­no­ro­wa­ne zna­leź­li się mię­dzy inny­mi ks. Zdzi­sław Tor­ba oraz o. Zbi­gniew Pień­kos CSsR, któ­ry od 2002 roku peł­ni funk­cję dyrek­to­ra Cen­tra­li Radia Mary­ja w Chi­ca­go. Duchow­ni zosta­li wyróż­nie­ni za wybit­ne zasłu­gi w dzia­łal­no­ści na rzecz śro­do­wisk polo­nij­nych w Sta­nach Zjed­no­czo­nych oraz za pro­mo­wa­nie pol­skiej kul­tu­ry i tra­dy­cji narodowych.

reklama

Cen­tra­la Radia Mary­ja w Chi­ca­go speł­nia waż­ną rolę w jed­no­cze­niu ame­ry­kań­skiej Polo­nii. Wie­lu naszych roda­ków nie wyobra­ża sobie życia bez Radia Mary­ja, któ­re daje im ducho­wą siłę i opar­cie. Cen­tra­la Radia Mary­ja w Chi­ca­go każ­de­go roku orga­ni­zu­je piel­grzym­ki do Ame­ry­kań­skiej Czę­sto­cho­wy. Urzą­dza rów­nież spo­tka­nia opłat­ko­we w róż­nych mia­stach Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Od 2003 roku Pola­cy żyją­cy na emi­gra­cji mogą rów­nież oglą­dać TV Trwam. To z chi­ca­gow­skie­go stu­dia emi­to­wa­ny jest pro­gram „Jak my to widzi­my – z dale­ka widać lepiej”.

TV Trwam News