Kana­dyj­ska Par­tia Ludo­wa (PPC) usu­nę­ła człon­ka swo­jej orga­ni­za­cji, dwa dni po tym, jak rzu­co­no żwi­rem na przy­wód­cę libe­ra­łów Justi­na Tru­de­au pod­czas prze­rwy przed kam­pa­nią w Lon­don — dowie­dzia­ła się CTV News.

PPC potwier­dzi­ła CTV Lon­don, że Sha­ne Mar­shall nie jest już pre­ze­sem Elgin Mid­dle­sex Lon­don Riding Association.

Zna­ki par­tyj­ne były widocz­ne na demon­stra­cji pod­czas wie­cu Tru­de­au w ponie­dzia­łek. Pro­test został skry­ty­ko­wa­ny przez PPC.

Lon­dyń­ska poli­cja ogło­si­ła we wto­rek, że bada incy­dent z rzu­ca­niem żwiru.