Pod­czas czwart­ko­wej deba­ty angiel­sko­ję­zycz­nej lide­rzy naj­więk­szych par­tii fede­ral­nych spie­ra­li się na temat poli­ty­ki zagra­nicz­nej, prze­ciw­dzia­ła­nia zmia­nom kli­ma­tu i spraw lud­no­ści rdzen­nej. Dys­ku­sję roz­grza­ły pyta­nia o Afga­ni­stan i „dwóch Micha­elów”, Covri­ga i Spa­vo­ra, wię­zio­nych w Chinach.

Lider kon­ser­wa­ty­stów, Erin O’Toole, NDP, Jag­me­et Singh, lider­ka Zie­lo­nych Anna­mie Paul i lider Bloc Quebe­co­is, Yves-Fran­co­is Blan­chet, zarzu­ci­li Justi­no­wi Tru­de­au, że ogła­sza wybo­ry w momen­cie, gdy Tali­bo­wie przej­mu­ją Afga­ni­stan. Tru­de­au odpo­wie­dział im, że wypo­wia­da­jąc się w tym tonie lek­ce­wa­żą pra­cę woj­ska i dyplo­ma­tów, któ­rzy zro­bi­li wszyst­ko, by umoż­li­wić 3700 oso­bom wyjazd z Afga­ni­sta­nu. Lider libe­ra­łów pod­kre­ślał też, że jego rząd robi wszyst­ko, by wycią­gnąć z chiń­skich wię­zień Kovri­ga i Spa­vo­ra. „Jeśli chcesz ich spro­wa­dzić do domu, nie wystar­czy rzu­cać pomi­do­ra­mi przez Pacy­fik”, powie­dział do O’Toole’a.

Mówiąc o pojed­na­niu z lud­no­ścią rdzen­ną Paul pod­kre­śli­ła, że ta spra­wa powin­na być trak­to­wa­na poważ­nie, a nie tyl­ko jako coś, co ma zwięk­szyć popar­cie danej par­tii. Singh z kolei wypo­mniał Tru­de­au, że cią­ga po sądach indiań­skie dzie­ci (odniósł się tu do pro­ce­sów wyto­czo­nych przez Otta­wę). Tru­de­au bro­nił się mówiąc, że cynizm nie sprzy­ja pojed­na­niu, a jego rząd może pochwa­lić się umoż­li­wie­niem dzie­ciom pocho­dzą­cym z lud­no­ści rdzen­nej nauki w dobrych szko­łach oraz popra­wą jako­ści wody pit­nej i znie­sie­niem ponad 100 naka­zów goto­wa­nia wody przed spożyciem.

O’Toole powie­dział, że chciał­by, żeby 30 wrze­śnia – czy­li w Naro­do­wy Dzień Praw­dy i Pojed­na­nia – fla­ga na Peace Tower zosta­ła wcią­gnię­ta do koń­ca masz­tu. Od wio­sny fla­gi na budyn­kach fede­ral­nych są opusz­czo­ne do poło­wy w związ­ku ze zna­le­zie­niem gro­bów dzie­ci, któ­re uczy­ły się w szko­łach rezydenckich.

Dalej w tema­cie wal­ki ze zmia­na­mi kli­ma­tu Tru­de­au chwa­lił się pla­nem kli­ma­tycz­nym libe­ra­łów, ponoć wyso­ko oce­nia­nym przez eks­per­tów. Stwier­dził przy tym, że plan NDP zasłu­gu­je na oce­nę „F”. Singh zarzu­cił mu z kolei, że w cza­sie sze­ściu lat rzą­dów libe­ra­łów wyni­ki Kana­dy były naj­słab­sze spo­śród państw G7. Paul powie­dzia­ła przy tej oka­zji, że Kana­da ma poten­cjał, by być super­mo­car­stwem ener­ge­tycz­nym jeśli cho­dzi o zie­lo­ną ener­gię, ale do tego wszyst­kie par­tie musza ze sobą współpracować.

Pro­wa­dzą­cy deba­tę, Sha­chi Kurl, dyrek­tor Angus Reid Insti­tu­te, zapy­tał Jag­me­eta Sin­gha, dla­cze­go jego par­tia nie przed­sta­wi­ła jesz­cze kosz­tów swo­jej plat­for­my pro­gra­mo­wej. Lider NDP uni­kał odpo­wie­dzi i odparł tyl­ko, że według jego pla­nu naj­bo­gat­si zapła­cą swo­ją część.

Pod adre­sem Blan­che­ta poja­wił się zarzut popie­ra­nia „dys­kry­mi­nu­ją­cych praw” w Quebe­cu – cho­dzi­ło o prze­pi­sy zaka­zu­ją­ce nie­któ­rym pra­cow­ni­kom sek­to­ra publicz­ne­go nosze­nia sym­bo­li reli­gij­nych. Blan­chet odpo­wie­dział, że jego zda­niem nie jest to dys­kry­mi­nu­ją­ce pra­wo, ale takie, któ­re odzwier­cie­dla war­to­ści miesz­kań­ców prowincji.

Kurl zapy­tał jesz­cze Paul, jak myśli stać na cze­le pań­stwa, jeśli nie umie prze­wo­dzić swo­jej par­tii. Mode­ra­tor nawią­zał tu do wysił­ków podej­mo­wa­nych przez część człon­ków par­tii Zie­lo­nych, któ­rzy pró­bo­wa­li usu­nąć nową lider­kę ze sta­no­wi­ska jesz­cze kil­ka tygo­dni temu. Paul przy­zna­ła, że ostat­nio wie­le prze­szła, ale uda­ło jej się dostać na deba­tę i jest dum­na z tego, że może być pierw­szą ciem­no­skó­rą kobie­tą w tym miejscu.

Przed budyn­kiem Muzeum Histo­rii w Gati­ne­au, w któ­rym odby­wa­ła się deba­ta, zebra­ło się kil­ku­dzie­się­ciu zwo­len­ni­ków Maxime’a Ber­nie­ra, któ­ry nie zakwa­li­fi­ko­wał się do udzia­łu w debacie.