O tym czy pra­ca w Sej­mie ma sens i innych tematach.
Nasza roz­mo­wa, prak­tycz­nie już po fak­cie zosta­ła prze­rwa­na przez Straż Mar­szał­kow­ską, któ­ra “dosta­ła pole­ce­nie aby prze­rwać nagranie”