172 pra­cow­ni­ków szpi­ta­li w Wind­sor w Onta­rio zosta­ło zawie­szo­nych bez wyna­gro­dze­nia za nie­wy­ko­na­nie szcze­pień na COVID-19 w ter­mi­nach okre­ślo­nych przez ich pracodawców.

Szpi­tal Regio­nal­ny Wind­sor (WRH) i Hôtel-Dieu Gra­ce Heal­th­ca­re (HDGH) mają zasa­dy naka­zu­ją­ce, aby od śro­dy, 22 wrze­śnia, wszy­scy pra­cow­ni­cy i leka­rze  otrzy­ma­li co naj­mniej jed­ną daw­kę szczepionki.

WRH potwier­dzi­ło w komu­ni­ka­cie pra­so­wym, że 96 pro­cent jej pra­cow­ni­ków jest w peł­ni zaszcze­pio­nych, ale od śro­dy 140 pra­cow­ni­ków nie speł­ni­ło wyma­gań,   84 z nich uwa­ża się za per­so­nel kli­nicz­ny. Pra­cow­ni­cy, któ­rzy nie zasto­so­wa­li się do tego prze­pi­su, są obec­nie na urlo­pie bezpłatnym.

Urzęd­nik z HDGH potwier­dził, że szpi­tal ma 96-pro­cen­to­wy wskaź­nik szcze­pień. Jed­nak od śro­dy rano 32 pra­cow­ni­ków zosta­ło zawie­szo­nych bez wynagrodzenia.

Dyrek­tor gene­ral­ny WRH stwier­dzi;, że “pod­ję­to decy­zję, aby na pierw­szym miej­scu posta­wić bez­pie­czeń­stwo i dobre samo­po­czu­cie pacjen­tów, spo­łecz­no­ści i człon­ków zespołu”.

„Oso­by, któ­re nie prze­strze­ga­ły zasad i nie zde­cy­do­wa­ły się na szcze­pie­nie, nie będą mia­ły wpły­wu na zapew­nie­nie opie­ki kli­nicz­nej lub nie­kli­nicz­nej naszej społeczności”.

Zawie­sze­ni pra­cow­ni­cy HDGH mają czas do 6 paź­dzier­ni­ka na pierw­sze szcze­pie­nia. Jeśli tego nie zro­bią, zosta­ną wyrzu­ce­ni z pracy.