Krzysz­tof Grzel­czyk były imi­grant “soli­dar­no­ścio­wy” w  Kana­dzie, koń­czy swą służ­bę, jako Kon­sul Gene­ral­ny w Toronto.

Kon­sul Grzel­czyk dał się poznać jako nie­stru­dzo­ny pro­mo­tor pol­skiej spra­wy, fun­da­tor wie­lu tablic upa­mięt­nia­ją­cych wkład Pola­ków w budo­wę tego kra­ju, a tak­że  losy imi­gra­cji wojen­nej i “soli­dar­no­ścio­wej”.

Przed­sta­wia­my roz­mo­wę zamy­ka­ją­cą nie­ja­ko jego działalność.