Cen­trum Spra­wie­dli­wo­ści na rzecz Wol­no­ści Kon­sty­tu­cyj­nych (Justi­ce Cen­tre for Con­sti­tu­tio­nal Fre­edoms) poin­for­mo­wa­ło, że wysła­ło list z ostrze­że­niem praw­nym do rzą­du Onta­rio w imie­niu czte­rech klien­tów, doma­ga­jąc się natych­mia­sto­we­go cof­nię­cia naka­zu doty­czą­ce­go pasz­por­tu szczepionkowego.

„Narzu­ce­nie sys­te­mu, któ­ry odma­wia Kana­dyj­czy­kom dostę­pu do pew­nych usług, któ­re rząd arbi­tral­nie okre­śla jako nie­istot­ne, two­rzy śli­ską ścież­kę i nie­bez­piecz­ną rów­nię pochy­łą do dyk­ta­tu­ry medycz­nej” – stwier­dzi­ła praw­nik Hen­na Par­mar  z centrum.

Cen­trum podej­mie kro­ki praw­ne, jeśli pro­win­cja nie powstrzy­ma  „nie­kon­sty­tu­cyj­nej dys­kry­mi­na­cji” wobec tych, któ­rzy jesz­cze nie zde­cy­do­wa­li się na otrzy­ma­nie tego, co cen­trum nazy­wa „eks­pe­ry­men­tal­ny­mi szczepionkami”.

Odkąd wpro­wa­dzo­no pasz­port szcze­pion­ko­wy, cen­trum otrzy­ma­ło set­ki e‑maili od zanie­po­ko­jo­nych miesz­kań­ców Ontario.

reklama

Od śro­dy każ­dy, kto chce uzy­skać dostęp do wybra­nych usta­wień, w tym restau­ra­cji, barów, siłow­ni, sal kon­cer­to­wych, pro­fe­sjo­nal­nych imprez spor­to­wych i sal gier hazar­do­wych, musi przed­sta­wić dowód, że otrzy­mał obie daw­ki szczepionki.

List stwier­dza, że ​​obo­wiąz­ko­we szcze­pie­nia prze­ciw­ko COVID sta­no­wią zna­czą­ce, nie­uza­sad­nio­ne i głę­bo­kie naru­sze­nie praw Kana­dyj­czy­ków, „któ­re nie może być uspra­wie­dli­wio­ne w wol­nym i demo­kra­tycz­nym społeczeństwie”.

„Rząd nie powi­nien zmu­szać miesz­kań­ców Onta­rio do pod­da­nia się inter­wen­cji medycz­nej, na któ­rą nie wyra­ża­ją zgo­dy”, mówi Jor­ge Pine­da, praw­nik z cen­trum. „To tra­ge­dia, gdy miesz­kań­cy Onta­rio, w tym dzie­ci,   zmu­sza­ni są  do przy­ję­cia szcze­pion­ki pod groź­bą spo­łecz­nej marginalizacji”.

Pre­mier Doug Ford powtó­rzył w śro­dę, że sys­tem cer­ty­fi­ka­tów nie zosta­nie wpro­wa­dzo­ny na sta­łe i jest potrzeb­ny, aby unik­nąć sytu­acji, kie­dy epi­de­mia COVID-19 wymknie się spod kontroli.