W 2020 roku w Kana­dzie przy­by­ło sied­miu miliar­de­rów. Tym samym licz­ba naj­bo­gat­szych wzro­sła do 53. W ostat­nim ran­kin­gu Wealth‑X Kana­da zaję­ła 12 miej­sce. Rok wcze­śniej była 14. Na całym świe­cie do kla­sy UHNW (ultra-high net worth) w 2020 roku zali­cza­ły się 3204 oso­by. Ich licz­ba po raz pierw­szy prze­kro­czy­ła 3000. Ich łącz­ny mają­tek sza­co­wa­ny jest na 10 bilio­nów dola­rów amerykańskich.

Sied­miu miliar­de­rów z pierw­szej pięt­nast­ki doro­bi­ło się swo­je­go mająt­ku poprzez dzia­łal­ność w sek­to­rze zaawan­so­wa­nych technologii.

Pierw­sza piąt­ka to:

Reklama

Jeff Bez­os, Ama­zon, 201,2 miliar­da dol. amerykańskich;

Elon Musk, Tesla, 181,1 miliar­da dol. amerykańskich;

Ber­nard Arnault, Moët Hen­nes­sy Louis Vuit­ton, 154,4 miliar­da dol. amerykańskich;

Bill Gates, Bill and Meli­na Gates Foun­da­tion, 142,4 miliar­da dol. amerykańskich;

Mark Zuc­ker­berg, Face­bo­ok, 137,4 miliar­da dol. amerykańskich.

W pierw­szej pięt­na­st­ce kra­jów z naj­więk­szą licz­ba miliar­de­rów zna­la­zły się nastę­pu­ją­ce kra­je (dla każ­de­go poda­no licz­bę miliar­de­rów i łącz­ną war­tość ich majątków):

 1. USA; 927; 3,709 bilio­na dol. amerykańskich;
 2. Chi­ny; 410; 1,303 bilio­na dol. amerykańskich;
 3. Niem­cy; 174; 515 miliar­dów dol. amerykańskich;
 4. Rosja; 120; 397 miliar­dów dol. amerykańskich;
 5. Wiel­ka Bry­ta­nia; 119; 225 miliar­dów dol. amerykańskich;
 6. Hong Kong; 111; 282 miliar­dy dol. amerykańskich;
 7. Szwaj­ca­ria; 107; 318 miliar­dów dol. amerykańskich;
 8. Indie; 104; 316 miliar­dów dol. amerykańskich;
 9. Ara­bia Sau­dyj­ska; 64; 144 miliar­dy dol. amerykańskich;
 10. Fran­cja; 64; 238 miliar­dów dol. amerykańskich;
 11. Wło­chy; 60; 169 miliar­dów dol. amerykańskich;
 12. Bra­zy­lia; 53; 151 miliar­dów dol. amerykańskich;
 13. Kana­da; 53; 100 miliar­dów dol. amerykańskich;
 14. Zjed­no­czo­ne Emi­ra­ty Arab­skie; 50; 151 miliar­dów dol. amerykańskich;
 15. Sin­ga­pur; 50; 86 miliar­dów dol. amerykańskich.