Mini­ster spraw wewnętrz­nych Fran­cji Gerald Dar­ma­nin oświad­czył we wto­rek po spo­tka­niu z prze­wod­ni­czą­cym Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Fran­cji (CEF), że księ­ża mają obo­wią­zek infor­mo­wa­nia wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści o przy­pad­kach pedo­fi­lii, mimo tajem­ni­cy spowiedzi.

Dar­ma­nin powie­dział po roz­mo­wie z arcy­bi­sku­pem Eri­kiem de Moulins-Beau­fort, że księ­ża posia­da­ją­cy wie­dzę o prze­stęp­stwach popeł­nio­nych wobec „dzie­ci poni­żej 15. roku życia” muszą „poin­for­mo­wać o tych fak­tach wymiar spra­wie­dli­wo­ści”.

„Tajem­ni­ca spo­wie­dzi ist­nie­je w naszym pra­wie od bli­sko 200 lat, zwa­na jest tajem­ni­cą zawo­do­wą, podob­nie jak tajem­ni­ca zawo­do­wa leka­rzy czy praw­ni­ków. Ma jed­nak wyjąt­ki doty­czą­ce w szcze­gól­no­ści prze­stępstw popeł­nia­nych wobec dzie­ci w wie­ku poni­żej 15 lat” – pod­kre­ślił szef MSW.

Kil­ka dni wcze­śniej abp de Moulins-Beau­fort uznał tajem­ni­cę spo­wie­dzi za „moc­niej­szą niż pra­wa Repu­bli­ki”. Prze­wod­ni­czą­cy CEF zapew­nił w komu­ni­ka­cie pra­so­wym po spo­tka­niu z sze­fem MSW, że decy­zją wszyst­kich bisku­pów jest, aby „uczy­nić z ochro­ny dzie­ci abso­lut­ny prio­ry­tet w ści­słej współ­pra­cy z wła­dza­mi francuskimi”.

Raport komi­sji ds. Wyko­rzy­sty­wa­nia Sek­su­al­ne­go w Kościele

„Zakres prze­mo­cy i napa­ści na tle sek­su­al­nym wobec nie­let­nich ujaw­nio­ny w rapor­cie Nie­za­leż­nej Komi­sji ds. Wyko­rzy­sty­wa­nia Sek­su­al­ne­go w Koście­le (Cia­se) wyma­ga od Kościo­ła ponow­ne­go odczy­ta­nia swo­ich prak­tyk. Koniecz­na jest zatem pra­ca, aby pogo­dzić cha­rak­ter spo­wie­dzi z potrze­bą ochro­ny dzie­ci” – dodał metro­po­li­ta Reims.

Abp de Moulins-Beau­fort prze­pro­sił rów­nież ofia­ry i wszyst­kich tych, któ­rzy mogli być zasmu­ce­ni lub zszo­ko­wa­ni fak­tem, że deba­ta na temat spo­wie­dzi, wywo­ła­na jego sło­wa­mi, prze­sło­ni­ła deba­tę nad rapor­tem Cia­se. Mini­ster Dar­ma­nin pochwa­lił w Zgro­ma­dze­niu Naro­do­wym „odwa­gę Kościo­ła we Fran­cji”, któ­ry zle­cił ten raport. Doku­ment Cia­se przed­sta­wio­no 5 października.

Z Pary­ża Kata­rzy­na Stań­ko (PAP)
io/