Roz­pra­wa w spra­wie   zakwe­stio­no­wa­nia obo­wiąz­ku szcze­pień dla pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia w Quebe­cu odbę­dzie się w czwar­tek, na dzień przed wej­ściem w życie kon­tro­wer­syj­ne­go naka­zu   rzą­du dla tysię­cy pra­cow­ni­ków w całej prowincji.

Nakaz szcze­pień z 15 paź­dzier­ni­ka spo­wo­du­je zawie­sze­nie bez wyna­gro­dze­nia   wszyst­kich pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia i opie­ki spo­łecz­nej, któ­rzy nie są w peł­ni zaszczepieni.

Zda­niem skar­żą­cych poli­ty­ka ta naru­sza pra­wa pra­cow­ni­ków i nie leży w naj­lep­szym inte­re­sie Quebe­ków ze wzglę­du na   moż­li­wy nega­tyw­ny wpływ na sys­tem opie­ki zdro­wot­nej. Ocze­ku­je się, że stro­na przed­sta­wi swo­ją spra­wę na prze­słu­cha­niu w try­bie pil­nym w czwar­tek. Mini­ster zdro­wia Chri­stian Dubé bro­nił tej poli­ty­ki we wto­rek, mówiąc, że opie­ra się ona na zale­ce­niu zdro­wia publicznego.

Powie­dział dzien­ni­ka­rzom, że wolał­by, aby wszy­scy pra­cow­ni­cy posłu­cha­li powta­rza­ją­cych się od wrze­śnia ostrze­żeń rzą­du, aby otrzy­mać dwie daw­ki szcze­pion­ki, aby zapo­biec zakłó­ce­niom w pracy.

Zapy­ta­ny przez repor­te­ra, jaki będzie wpływ, jeśli tysią­ce pra­cow­ni­ków nie będą mogły iść do pra­cy po 15 paź­dzier­ni­ka, Dubé odpo­wie­dział: „Pyta­nie jest przedwczesne”.

Man­dat szcze­pień doty­czy wszyst­kich pra­cow­ni­ków, od pie­lę­gnia­rek i tech­ni­ków po per­so­nel admi­ni­stra­cyj­ny i sprzą­ta­ją­cy. Do ostat­nie­go czwart­ku oko­ło 27 000 pra­cow­ni­ków nie zosta­ło w peł­ni zaszcze­pio­nych, a ponad 15 000 pra­cow­ni­ków nie otrzy­ma­ło pierw­szej dawki.

Spo­śród 75 000 pie­lę­gnia­rek Quebe­cu, oko­ło 4500 — czy­li 6 pro­cent — nie jest w peł­ni zaszczepionych.

Mini­ster zdro­wia pogra­tu­lo­wał Quebec­kie­mu sto­wa­rzy­sze­niu pie­lę­gnia­rek, któ­re potwier­dzi­ło, że zamie­rza zawie­sić licen­cje tym któ­rzy nie są zaszczepieni.