W peł­ni zaszcze­pie­ni Kana­dyj­czy­cy będą mogli wje­chać do Sta­nów Zjed­no­czo­nych na lądo­wych i pro­mo­wych przej­ściach gra­nicz­nych od począt­ku listopada.

Nie­zasz­cze­pie­ni nadal będą mie­li zakaz wjaz­du do Sta­nów Zjed­no­czo­nych z Kana­dy lub Mek­sy­ku na gra­ni­cach lądowych.

Wła­dze  USA ogło­si­ły we wto­rek wie­czo­rem plan ponow­ne­go otwar­cia gra­nic lądo­wych z Kana­dą i Mek­sy­kiem, któ­re zosta­ły zamknię­te dla tzw. nie­istot­nych podró­ży od pierw­szych dni pan­de­mii COVID-19 w mar­cu 2020 r.

Dokład­na data ponow­ne­go otwar­cia nie zosta­ła jesz­cze usta­lo­na, ​​według wyż­szych urzęd­ni­ków admi­ni­stra­cji, któ­rzy  poin­for­mo­wa­li, że wie­le szcze­gó­łów jest wciąż opra­co­wy­wa­nych, w tym rodzaj doku­men­ta­cji, któ­ra zosta­nie zaak­cep­to­wa­na w celu potwier­dze­nia sta­tu­su szczepienia.

Sta­ny Zjed­no­czo­ne cze­ka­ją rów­nież na wytycz­ne Cen­trum Kon­tro­li Cho­rób (CDC) doty­czą­ce podróż­nych, któ­rzy otrzy­ma­li mie­sza­ne daw­ki szcze­pio­nek COVID-19 lub szcze­pion­ki Astra­Ze­ne­ca. Sta­ny Zjed­no­czo­ne nie zatwier­dzi­ły mie­sza­nia dawek szcze­pio­nek ani szcze­pion­ki Astra­Ze­ne­ca dla swo­ich mieszkańców.

CDC pla­nu­je zale­cić akcep­ta­cję podróż­nych lot­ni­czych, któ­rych zaszcze­pio­no jaką­kol­wiek szcze­pion­kę zatwier­dzo­ną do uży­cia w nagłych wypad­kach przez Świa­to­wą Orga­ni­za­cję Zdro­wia, w tym Astra­Ze­ne­ca. Urzęd­nik powie­dział, że podob­nej zasa­dy nale­ży spo­dzie­wać się na przej­ściach lądowych.

Według urzęd­ni­ków ame­ry­kań­skich, Kana­dyj­czy­cy prze­kra­cza­ją­cy gra­ni­cę będą pyta­ni przez funk­cjo­na­riu­szy gra­nicz­nych o stan ich szcze­pień. Dowód szcze­pie­nia będzie wyma­ga­ny tyl­ko wte­dy, gdy podróż­ny zosta­nie ode­sła­ny do ponow­ne­go przesłuchania

Jeśli podróż­ny jest w peł­ni zaszcze­pio­ny, nie będzie wyma­ga­ny od nie­go nega­tyw­ny wynik testu na COVID-19.

Kie­dy zak­tu­ali­zo­wa­ne prze­pi­sy wej­dą w życie, Sta­ny Zjed­no­czo­ne zła­go­dzą rów­nież inne ogra­ni­cze­nia doty­czą­ce podró­ży dla w peł­ni zaszcze­pio­nych podróż­nych przy­by­wa­ją­cych dro­gą lotniczą.

W sierp­niu kana­dyj­ski rząd ponow­nie otwo­rzył swo­ją gra­ni­cę dla w peł­ni zaszcze­pio­nych podróż­nych z USA, co wywo­ła­ło  pyta­nia o to, dla­cze­go USA nie doko­na­ły tej samej zmiany.

Ame­ry­kań­skie prze­pi­sy zosta­ły rów­nież opi­sa­ne jako nie­spój­ne, ponie­waż Kana­dyj­czy­cy mogli wjeż­dżać do USA dro­gą powietrz­ną, nawet w mniej istot­nych celach, przez więk­szość pandemii.

Nie­zbęd­ni pra­cow­ni­cy prze­kra­cza­ją­cy gra­ni­cę lądo­wą, tacy jak kie­row­cy cię­ża­ró­wek, od stycz­nia 2022 rów­nież będą musie­li być zaszcze­pie­ni aby prze­kra­czać gra­ni­cę do USA.

Ist­nie­ją­ce ogra­ni­cze­nia gra­nicz­ne mia­ły wyga­snąć 21 paź­dzier­ni­ka, ale teraz zosta­ną prze­dłu­żo­ne do cza­su wej­ścia w życie nowych przepisów.