Shop­pers Drug Mart będzie ofe­ro­wał uczniom bez­płat­ne pro­duk­ty higie­nicz­ne do uży­wa­nia w cza­sie men­stru­acji. Mini­ster edu­ka­cji Ste­phen Lec­ce ogło­sił, że ma to na celu zapew­nie­nie rów­ne­go dostę­pu do środ­ków higie­ny. Pro­gram jest pla­no­wa­ny na trzy lata. Każ­de­go roku do kura­to­riów w całej pro­win­cji dostar­czo­nych będzie 6 milio­nów pod­pa­sek higie­nicz­nych, któ­re następ­nie będą udo­stęp­nia­ne uczen­ni­com bez­płat­nie w szkol­nych toaletach.

Shop­pers ma pokryć kosz­ty pro­duk­tów higie­nicz­nych i odpo­wied­nich dys­pen­se­rów, a kura­to­ria okre­ślą, w któ­rych szko­łach są naj­więk­sze potrze­by oraz zadba­ją o wła­ści­wą dystrybucję.

Mini­ster Lec­ce powie­dział, że pro­duk­ty higie­nicz­ne to nie żaden luk­sus. Poro­zu­mie­nie mie­dzy rzą­dem a Shop­per­sem ma pomóc w prze­ła­my­wa­niu barier, z któ­ry­mi muszą mie­rzyć się dziew­czę­ta i mło­de kobie­ty. To kolej­ny krok słu­żą­cy budo­wa­niu inklu­zyw­ne­go śro­do­wi­ska w szko­łach i zdo­by­wa­niu pew­no­ści sie­bie przez uczen­ni­ce. O uru­cho­mie­nie pro­gra­mu zabie­ga­ły takie orga­ni­za­cje jak People for Edu­ca­tion, Toron­to Youth Cabi­net, Onta­rio Stu­dent Tru­ste­es Asso­cia­tion i Onta­rio Human Rights Com­mis­sion oraz związ­ki zawo­do­we pra­cow­ni­ków edukacji.

Onta­rio nie jest pierw­szą pro­win­cją, któ­ra zapew­ni w szko­łach bez­płat­ne pro­duk­ty higie­nicz­ne do sto­so­wa­nia w cza­sie men­stru­acji. Od 2019 roku pod­pa­ski są ofe­ro­wa­ne uczen­ni­com w Kolum­bii Bry­tyj­skiej i Nowej Szko­cji, a od 2020 – na Wyspie Księ­cia Edwarda.