Rachu­nek

Idzie hybry­do­wa woj­na na gra­ni­cy z Bia­ło­ru­sią. Pol­ska już wyda­ła kro­cie na zabez­pie­cze­nie gra­ni­cy i moc na obsta­wie­nie gra­ni­cy stra­żą nawet woj­skiem, a jest pro­jekt posta­wie­nia osob­ne­go płotu.

Pyta­nie, kto napraw­dę za to odpo­wia­da i powi­nien zapłacić?

        Oczy­wi­ście Niem­cy, bo ich wład­czy­ni uru­cho­mi­ła nawa­łę ludzi z Afry­ki i Azji na Euro­pę, jak poszła wieść, że tam moż­na nie­źle żyć nic nie robiąc. Ludzie zapo­ży­cza­li się, i jak się tyl­ko dało wybie­ra­li do Europy.

        Dalej nasz Koł­choź­nik wpadł na pomysł, by przez nasz kraj zro­bić kanał prze­rzu­to­wy do UE  i nie­źle się obło­wić. Naj­pierw szedł on na Litwę i Łotwę teraz przez Polskę.

        Tak więc obu tym kra­jom trze­ba wysta­wić rachu­nek wyno­szą­cy do 1 500 000 000 za uszczel­nie­nie gra­nic i w żad­nym razie nie trosz­czyć się o tzw. „uchodź­ców”, któ­rzy są na Białorusi.

Rocz­ni­ca wybo­ru JP II

        Gdy zmarł Paweł VI uwa­ża­łem, że następ­nym papie­żem zosta­nie wybra­ny kar­dy­nał Woj­ty­ła, bo w Pol­sce Kościół poko­nał komu­nę i byłem bar­dzo zawie­dzio­ny, że nie został wybra­ny. Potem kar­dy­nał zwie­rzył się swe­mu przy­ja­cie­lo­wi i póź­niej­sze­mu kar­dy­na­ło­wi Machar­skie­mu, że nie­wie­le bra­ko­wa­ło, by zdo­był Sto­li­cę Pio­tro­wą w tym konklawe.

        Po śmier­ci Jana Paw­ła I już nie byłem tak pew­ny zwy­cię­stwa roda­ka, ale podzie­li­łem się swym przy­pusz­cze­niem z mą Mat­ką, któ­ra wyśmia­ła mnie, ale potem musia­ła przy­znać mi rację.

 

Pira­mi­dal­ne kłamstwa

        Od cza­sów PRL nie sły­sza­łem takich kłamstw jak ser­wu­ją Pola­kom Tusk i s‑ka. Czy nie trze­ba im przy­po­mnieć, że Pan Bóg kłam­ców i ich sojusz­ni­ków karze nie tyl­ko na tam­tym świecie.

Nawrót wiru­sa

        Nie­wia­do­mo dla­cze­go, nagle ilość zacho­ro­wań dra­ma­tycz­nie się zwięk­szy­ła. Wła­dza Cygań­skie­go Baro­na wpro­wa­dza nie­sa­mo­wi­te kary za nie­za­kry­wa­nie nosów czym jesz­cze bar­dziej powo­du­je do sie­bie nie­na­wiść, bo w zamknię­tych miej­scach, gdzie mamy nosić maski więk­szość ich nie nosi.

Cze­ska Par­tia Piratów

        Jest to nowa par­tia i otrzy­ma­ła w wybo­rach 15,6 pro­cent gło­sów, zaj­mu­jąc trze­cie miej­sce Jest to par­tia pro­eu­ro­pej­ska,  kon­cen­tru­je się na poli­tycz­nej przej­rzy­sto­ści i odpo­wie­dzial­no­ści, wal­ce z korup­cją, e‑administracji, wspie­ra­niu małych przed­się­biorstw, ele­men­tach demo­kra­cji bez­po­śred­niej, takich jak udział spo­łe­czeń­stwa w podej­mo­wa­niu decy­zji, roz­wój lokal­ny i swo­bo­dy obywatelskie.

        Pro­gram ma pro­po­zy­cje refor­my opo­dat­ko­wa­nia, edu­ka­cji, nauki, opie­ki zdro­wot­nej, ochro­ny śro­do­wi­ska, kul­tu­ry, prze­my­słu i han­dlu, rol­nic­twa, wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści i sto­sun­ków zagranicznych.

        Dotych­cza­so­we pró­by stwo­rze­nia podob­nej par­tii w RP nie powio­dły się a czy przy­pad­kiem nie powsta­nie w Pol­sce Par­tia Szwo­le­że­rów, Gre­na­die­rów czy Czołgistów?

Mor­der­stwa Żydów

        Moż­na zna­leźć to w inter­ne­cie pisząc:

Euro­pej­ski ran­king mor­der­ców Żydów. Wyni­ka z tego, że naj­wię­cej mor­derstw po Niem­cach popeł­ni­li przy ich boku Ukraińcy.

Pro­pa­gan­da lep­sza i tańsza

        Jest Ira­kij­czy­ków moc — mówił mi tak­sów­karz — codzien­nie  poka­zu­ją się wokół dro­gich hote­li w Miń­sku  i to głów­nie męż­czyź­ni w wie­ku 20 — 30 lat. We wto­rek, śro­dę i pią­tek widzia­łem ich oso­bi­ście codzien­nie pod hote­lem Mińsk po ponad 50 bro­da­tych męż­czyzn ubra­nych głów­nie na czar­no z ple­ca­ka­mi, a tyl­ko z 3 kobie­ty z dzieć­mi i podob­na licz­ba biwa­ku­je na lotnisku.

        Cze­mu tam nie poje­dzie pol­ski kon­sul i powie im, że przez pol­ską gra­ni­cę b. trud­no do Nie­miec się dostać.

        A może „huma­ni­stycz­na lewi­ca”, jak damul­ka Hol­land poje­dzie uprze­dzać „uchodź­ców”, by nie jecha­li nad gra­ni­cę z Polską?

        Naj­le­piej by w Ira­ku i innych kra­jach pro­wa­dzić moc­ną kam­pa­nię pro­pa­gan­do­wą w TV infor­mu­ją­cą, że na ponad 500 prób prze­kra­cza­nia Pol­skiej gra­ni­cy dzien­nie wszyst­kie się nie powio­dły, a w tere­nach przy­gra­nicz­nych jest coraz zim­niej i pada­ją deszcze.

        Lada dzień na doda­tek spad­nie śnieg.

Wizy­ta Mini­stra Ławrowa

        W zeszłym tygo­dniu zaszczy­cił  nie­spo­dzie­wa­nie Mińsk i coś tam od Puti­na prze­ka­zał. Ofi­cjal­nie poda­no tyl­ko, że cho­dzi­ło o więk­szy dostęp na Bia­ło­ruś dla rosyj­skich mediów, co moż­na odczy­tać. że coś tam będzie trze­ba, by nasi oby­wa­te­le bez­po­śred­nio od Rosjan się dowiadywali.

Wło­dzi­mierz Bodnar

        Oka­zu­je się, Senat Włoch  zapro­sił na kon­fe­ren­cje dr Bod­na­ra z Prze­my­śla, gdzie na kon­fe­ren­cji powie­dział, że w Pol­sce dzię­ki aman­ta­dy­nie wyle­czył ponad 100 000 osób.

Z Rosji

        Od lat Pre­zy­dent  Putin wypo­wia­da się bar­dzo kry­tycz­nie o Pol­sce i co gor­sza nikt nie pro­te­stu­je oprócz uchwa­ły sej­mo­wej z 1 października.

        Trze­ba wresz­cie przy­po­mnieć, że Pol­ska odma­wia­ła od 1935 do 1939 roku udzia­łu w wypra­wie Hitle­ra na Sowie­ty i dopie­ro w mar­cu 1939 r. Niem­cy zro­zu­mie­li, że nie mogą liczyć na pomoc Pol­ski w poko­na­niu Sta­li­na i roz­po­czę­li z nim per­trak­ta­cje już w maju w  Turcji.

        Byłem pierw­szym, któ­ry już w 2008 r. zaczął pisać na ten temat udo­wad­nia­jąc, że Hitler wspar­ty milio­nem pol­skich żoł­nie­rzy i rusza­jąc 270 km bli­żej Moskwy, by odniósł zwycięstwo.

        Tak uchro­ni­li­śmy Sowie­tów od klę­ski, a oni wspól­nie z Hitle­rem poko­na­li nasz kraj i doko­na­li nie­sa­mo­wi­tych znisz­czeń pol­skiej eli­ty oraz wywieź­li ponad 170 000 ludzi na wschód.

        Dalej po „wyzwo­le­niu” Pol­ski nie chcie­li współ­pra­cy z Pola­ka­mi, a tyl­ko chcie­li ich pozba­wić eli­ty. Trze­ba im przy­po­mnieć, że nie tyl­ko wal­czy­li z „pol­ski­mi ban­da­mi”, ale tych co zawie­rzy­li amne­stii i wycho­dzi­li z „lasu” prze­śla­do­wa­li aż do 1956 r.

        Ponie­śli­śmy wiel­kie stra­ty z rąk Niem­ców, ale Niem­cy nie pró­bu­ją ich umniej­szać choć pró­bu­ją odpo­wie­dzial­ność nie­miec­ką roz­myć suge­ru­jąc, że to zro­bi­li faszy­ści hitlerowcy.

        Kie­dy amba­sa­dor Pol­ski w Moskwie wystą­pi i powie Rosja­nom moc praw­dy o 1939 r. i o „wyzwo­le­niu” od 1944 r. doda, że komu­ni­ści wyrżnę­li lub zagło­dzi­li kil­ka­dzie­siąt oby­wa­te­li ZSSR o czym zbyt mało się w Rosji mówi.

        No cóż będzie rwe­tes, może wyrzu­cą amba­sa­do­ra, ale mogą się skoń­czyć uja­da­nia na Pol­skę i zaczną się popra­wiać sto­sun­ki mię­dzy naszy­mi krajami.

ks. Nata­nek:

        Głów­ne punk­ty jego nauczania

        — Przy­ję­cie Jezu­sa Chry­stu­sa jako oso­bi­ste­go Pana i Kró­la przez wierzących.

        — Wspól­na intro­ni­za­cja przez wła­dze duchow­ne i świec­kie Jezu­sa Chry­stu­sa na ducho­we­go Kró­la Polski.

        — Przy­wró­ce­nie taber­na­ku­lum do cen­tral­ne­go miej­sca w budyn­ku kościelnym.

        — Przy­wró­ce­nie zwy­cza­ju przyj­mo­wa­nia Jezu­sa Eucha­ry­stycz­ne­go w pozy­cji klęczącej.

        — Pięt­no­wa­nie grzesz­ne­go zachowania.

        — Pięt­no­wa­nie współ­pra­cy osób duchow­nych z wolnomularstwem.

        — Upo­wszech­nie­nie nabo­żeństw o uzdro­wie­nie i uwolnienie.

        — Wezwa­nie do modli­twy i postu o chle­bie i wodzie.

        — Zachę­ca­nie do cało­noc­nych ado­ra­cji Jezu­sa Eucharystycznego.

        — Akcen­to­wa­nie roli pry­wat­nych obja­wień w życiu Kościo­ła (np.: Don Otta­vio Miche­li­nie­go, Marii Val­tor­ty, św. Fau­sty­ny Kowal­skiej, bł. Anny Kata­rzy­ny Emme­rich, Agniesz­ki Jezierskiej).

        — Usta­no­wie­nie nowych świąt kościel­nych – Boga Ojca, Dwoj­ga Serc Jezu­sa i Maryi.

        — Przy­wró­ce­nie uchy­lo­nych świąt Kościel­nych – Krwi Jezu­sa i innych.

        — Ewan­ge­li­za­cja przez tele­wi­zję inter­ne­to­wą oraz przez roz­da­wa­nie meda­li­ków pod­czas piel­grzy­mek (m.in. do Pary­ża, Zie­mi Świę­tej, Bruk­se­li, Ber­li­na. Piel­grzym­ki orga­ni­zo­wa­ne są pod hasłem „Odbi­ja­my Europę”)

Alek­san­der Pruszyński