Ponad 97 proc. samo­rzą­dów otrzy­ma bez­zwrot­ne dofi­nan­so­wa­nie w ramach Rzą­do­we­go Fun­du­szu Pol­ski Ład. To w sumie ponad 23 mld zł!
W ponie­dzia­łek na Zam­ku w Nidzi­cy pre­mier Mate­usz Mora­wiec­ki ogło­sił wyni­ki Rzą­do­we­go Fun­du­szu Pol­ski Ład – Pro­gram Inwe­sty­cji Stra­te­gicz­nych. Ponad 23 mld zło­tych na inwe­sty­cje otrzy­ma łącz­nie 2785 jed­no­stek samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go z całej Pol­ski, czy­li aż 97 proc. samo­rzą­dów. To fun­du­sze na budo­wę lub moder­ni­za­cję żłob­ków, przed­szko­li, szkół, dróg, ście­żek rowe­ro­wych czy infra­struk­tu­rę wodno-kanalizacyjną. .

Pro­gram reali­zo­wa­ny jest poprzez pro­me­sy inwe­sty­cyj­ne udzie­la­ne przez Bank Gospo­dar­stwa Kra­jo­we­go. Samo­rzą­dy mogły wnio­sko­wać o fun­du­sze z 35 obsza­rów w wyso­ko­ści nawet 95 proc. dofi­nan­so­wa­nia na m.in.: budo­wę dróg, kana­li­za­cji, oczysz­czal­ni, czy odna­wial­nych źró­deł ener­gii. Pozo­sta­ły nie­wiel­ki pro­cent inwe­sty­cji doło­żą JST z wła­snych budżetów.

Pre­mier Mate­usz Mora­wiec­ki pod­kre­ślił, że rzą­do­we fun­du­sze będą praw­dzi­wym kołem zama­cho­wym zdro­we­go roz­wo­ju gospo­dar­cze­go. Takie­go, któ­re przez inwe­sty­cje two­rzy nowe miej­sca pra­cy, a one two­rzą per­spek­ty­wę roz­wo­ju dla mieszkańców.

Od 2 lip­ca do 15 sierp­nia 2021 roku trwa­ła pierw­sza edy­cja pilo­ta­żo­we­go nabo­ru wnio­sków. W ramach Pro­gra­mu zosta­nie zbu­do­wa­nych lub zmo­der­ni­zo­wa­nych m.in.:

97 przed­szko­li (to 10 000 nowych miejsc),
40 żłob­ków (to 2 000 nowych miejsc),
530 szkół,
ponad 3 000 km dróg,
600 km ście­żek rowerowych,
60 siłow­ni plenerowych.
Pre­zes Rady Mini­strów pod­kre­ślił, że po raz pierw­szy po 1989 roku samo­rzą­dy w takiej ska­li sko­rzy­sta­ją z rzą­do­we­go wspar­cia inwe­sty­cyj­ne­go. Wspar­cie otrzy­ma 2785 JST w Pol­sce, w tym wszyst­kie mia­sta wojewódzkie.

Kolej­ny nabór dla wsi popegieerowskich
Szef pol­skie­go rzą­du ogło­sił, że w przy­szło­ści będzie kolej­ny nabór dla wsi pope­gie­erow­skich, aby rów­no roz­wi­ja­ły się wszyst­kie gmi­ny. Pol­ska trans­for­ma­cja oraz neo­li­be­ral­ne eli­ty zapo­mnia­ły o tych regio­nach. Reali­zu­jąc rzą­do­we pro­gra­my poka­zu­je­my, że w trud­nych cza­sach moż­na wypra­co­wać naj­więk­sze war­to­ści, dzię­ki napra­wie finan­sów publicznych.

– Pro­gram Inwe­sty­cji Stra­te­gicz­nych Pol­ski Ład jest skon­stru­owa­ny tak, aby szan­se tra­fia­ły wszę­dzie – do każ­dej gmi­ny, każ­de­go powia­tu. Pań­stwo samo­rzą­dow­cy dosko­na­le to odczy­ta­cie, kie­dy na naszych stro­nach poka­że­my wszyst­kich, któ­rzy otrzy­ma­li pie­nią­dze na reali­za­cję inwe­sty­cji stra­te­gicz­nych powie­dział Pre­zes Rady Ministrów.