Praw­nik kon­sty­tu­cyj­ny Roc­co Gala­ti pod­czas wie­cu Wol­ność ponad stra­chem na Nathan Phil­lips Squ­are w Toron­to, Onta­rio. w sobo­tę 6 listo­pa­da 2021 r. pod­kre­ślił, że wpro­wa­dzo­ne naka­zy są nie­kon­sty­tu­cyj­ne. Gala­ti repre­zen­tu­je funk­cjo­na­riu­szy poli­cji, stra­ża­ków, ratow­ni­ków medycz­nych i pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia, któ­rzy nie speł­nia­ją wyma­gań doty­czą­cych sta­tu­su szcze­pień dodał, że każ­dy spo­sób na spo­wol­nie­nie segre­ga­cji czę­ści spo­łe­czeń­stwa jest dobrą wiadomością. 

Pro­test zgro­ma­dził kil­ka­set osób głów­nie pra­cow­ni­ków pierw­szej linii, któ­rzy odma­wia­ją zaszcze­pie­nia, lub nie chcą ujaw­nić swe­go sta­tu­su szcze­pie­nia, któ­rych obec­nie wysła­no na bez­płat­ne urlo­py, a któ­rym gro­zi zwol­nie­nie. Podob­ny pro­test zapo­wie­dzia­no na nie­dzie­lę na godz. 11 w tym samym miejscu.

reklama