Poświęć­my chwi­lę ciszy, aby uho­no­ro­wać naszych Żołnierzy,

któ­rzy wal­czy­li o wol­ność i pokój !

Pol­ski Insty­tut Dzie­dzic­twa i Kul­tu­ry Kaszu­by, Kanada
wyra­ża ser­decz­ne Bóg zapłać za patro­nat Amba­sa­dy RP w Otta­wie nad obcho­da­mi Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści w
Wil­nie na ONT Kaszu­bach, oraz oso­bi­sty udział;
JE Pana Amba­sa­do­ra R.P. dr Andrze­ja Kur­nic­kie­go wraz z mał­żon­ką Aga­tą Wrzoł — Kurnicki
Koman­do­ra Krzysz­to­fa Książ­ka — Ata­che Obro­ny RP w Kana­dzie wraz z żoną Bar­ba­rą Książek.
Dzien­ni­ka­rza, redak­to­ra, doku­men­ta­li­stę pol­skich śla­dów w Kana­dzie Sta­ni­sła­wa Stolarczyka

reklama

Obec­ność Polo­nii, któ­ra tutaj zamieszkuje.
W Para­fii MB. Kró­lo­wej Pol­ski w Wil­nie na ONT Kaszu­bach (pierw­sza Pol­ska Para­fia w Kana­dzie) w dniu 07
listo­pa­da o godzi­nie 11-tej roz­po­czę­to uro­czy­sto­ści mszą św. cele­bro­wa­ną przez ks. Proboszcza
Roma­na Maj­ka OMI .
Na wej­ście zaśpie­wa­no “Czar­ną Madon­nę” jak­że Pol­ską pieśń, modli­twę do Pani Jasnogórskiej.
Ks. Pro­boszcz wygło­sił peł­ne boga­tej tre­ści patrio­tycz­ne kazanie,

któ­re w prze­ka­zie zobo­wią­zu­je każ­de­go z
nas do bycia odpo­wie­dzial­nym i dum­nym Polakiem.
Litur­gię Mszy św. Zakoń­czo­no pie­śnią — hym­nem “Boże coś Polskę”.
Po mszy św. nastą­pił prze­marsz na cmen­tarz w Wil­nie by oddać hołd przy gro­bach naszych boha­te­rów Wiel­kich Patrio­tów, któ­rzy wal­czy­li o wol­ność i pokój.
W załą­czo­nych zdję­ciach moż­na obej­rzeć gro­by, któ­re nale­ży odwie­dzać i pie­lę­gno­wać zgod­nie z naszą pol­ską tra­dy­cją, zapra­sza­my w szcze­gól­no­ści nasze młod­sze poko­le­nie do kon­ty­nu­acji tej jak­że waż­nej misji.
Na zakoń­cze­nie przy­to­czę wiersz

napi­sa­ny przez obec­nie Bł. Urszu­lę Ledóchowską

napi­sa­ny
w Kopen­ha­dze w mar­cu 1916 r.

Ileż tajem­nic mogła­by wyja­wić ta ziemia,
usia­na krzy­ża­mi i gro­ba­mi, kry­ją­cą w swym wnętrzu
tyle wspa­nia­ło­myśl­nych pol­skich serc !.…

Barry’s Bay 07 listo­pad 2021 r. Z poważaniem,
Pre­zes — Anna Psuty