Pre­zy­dent USA Joe Biden nie był w czwar­tek w nastro­ju do kom­pro­mi­sów, kie­dy witał pre­mie­ra Justi­na Tru­de­au w Gabi­ne­cie Owal­nym. Pre­zy­dent USA nie dał żad­nych wska­zó­wek, że jest gotów poru­szyć kwe­stię kon­tro­wer­syj­nej ulgi podat­ko­wej dla pojaz­dów elek­trycz­nych budo­wa­nych w Sta­nach Zjednoczonych.

Pod­czas  kon­fe­ren­cji pra­so­wej Tru­de­au i Biden pra­wi­li sobie duse­ry, ale kie­dy   wykrzy­ki­wa­ne pyta­nia zeszły na temat ulgi podat­ko­wej na pojaz­dy o zero­wej emi­sji w wyso­ko­ści 12 500 dol.   Biden nie oka­zał żad­ne­go poruszenia

„Nasza pół­noc­no­ame­ry­kań­ska wizja przy­szło­ści opie­ra się na  trzech dyna­micz­nych demo­kra­cjach z dyna­micz­ny­mi popu­la­cja­mi i gospo­dar­ka­mi, któ­re chcą współ­pra­co­wać” – powie­dział Biden.

Reklama

„Może­my spo­tkać się dzi­siaj i może­my spro­stać wszyst­kim wyzwa­niom, jeśli tyl­ko poświę­ci­my czas na roz­mo­wę ze sobą, pra­cu­jąc razem”.

Tru­de­au podzię­ko­wał Bide­no­wi za bycie gospo­da­rzem i okre­ślił się jako jeden z przy­ja­ciół, któ­re­go wspól­nym prio­ry­te­tem jest „zakoń­cze­nie” COVID-19 i zapew­nie­nie sil­nych łań­cu­chów dostaw mię­dzy   trze­ma krajami.

„Jeste­śmy trze­ma kra­ja­mi o nie­zwy­kle sil­nych wię­zach mię­dzy naszy­mi naro­da­mi, podzie­la­my te same war­to­ści i mamy tę samą wizję przy­szło­ści” – dodał.

Pre­zy­dent Biden prze­pro­wa­dził roz­mo­wy dwu­stron­ne z pre­zy­den­tem Mek­sy­ku a wice­pre­zy­dent Kama­la Har­ris z pre­mie­rem Trudeau.