Baza Kana­dyj­skich Sił Zbroj­nych (CFB) Peta­wa­wa zosta­ła dotknię­ta epi­de­mią COVID, w wyni­ku któ­rej set­ki w peł­ni zaszcze­pio­nych kana­dyj­skich żoł­nie­rzy zosta­ło pod­da­nych kwarantannie.

Według rapor­tu CTV News , wszy­scy żoł­nie­rze bazu­ją­cy na CFB Peta­wa­wa z Onta­rio zosta­li zara­że­ni po udzia­le w szko­le­niu, któ­re odby­ło się mię­dzy 13 a 14 listo­pa­da. Każ­dy, kto uczest­ni­czył w kur­sie, był w peł­ni zaszczepiony

Jak poda­je CTV News, puł­kow­nik Eric Lan­dry, dowód­ca 2 Kana­dyj­skiej Gru­py Bry­ga­dy Zme­cha­ni­zo­wa­nej, powie­dział, że na począt­ku „ziden­ty­fi­ko­wa­no przy­pa­dek pozy­tyw­ny” i pod­da­no go kwarantannie.

„Wszyst­kich, któ­rzy mie­li bli­ski kon­takt z tą oso­bą, popro­szo­no o pod­da­nie się kwa­ran­tan­nie” – powie­dział Landry.

W szko­le­niu wzię­ło udział 373 w peł­ni zaszcze­pio­nych żołnierzy

Urzęd­ni­cy ds. Zdro­wia z Ren­frew Coun­ty i District Health Unit moni­to­ru­ją obec­nie 10 kon­tak­tów w lokal­nej spo­łecz­no­ści, a tak­że trzech żoł­nie­rzy, któ­rzy zaczy­na­ją wyka­zy­wać obja­wy wirusa.

Ostat­nio wzra­sta licz­ba donie­sień o gru­pach cał­ko­wi­cie lub pra­wie cał­ko­wi­cie wyszcze­pio­nych, doświad­cza­ją­cych COVID.

W peł­ni wyszcze­pie­ni hoke­iści w Otta­wie musie­li nie­daw­no odwo­łać mecze z powo­du epi­de­mii COVID w całej dru­ży­nie, któ­ra dotknę­ła 40 pro­cent dru­ży­ny, czy­li 10 gra­czy i jed­ne­go trenera.

Nie­daw­no w peł­ni zaszcze­pio­na kana­dyj­ska sena­tor Josée Forest-Nie­sing zmar­ła w wyni­ku trwa­ją­cej mie­siąc wal­ki z COVID.