Izra­el powie­dział w sobo­tę, że zabro­ni wjaz­du wszyst­kim obco­kra­jow­com do kra­ju – czy­niąc go pierw­szym, któ­ry cał­ko­wi­cie zamknie swo­je gra­ni­ce w odpo­wie­dzi na poten­cjal­nie bar­dziej zaraź­li­wy wariant koro­na­wi­ru­sa omi­kron – i że przy­wró­ci rów­nież  śle­dze­nie tele­fo­nów jakie wpro­wa­dzo­no dla wal­ki z ter­ro­ry­zmem w aby zaha­mo­wać roz­prze­strze­nia­nie się omikronu.

„Nasze robo­cze hipo­te­zy są takie, że ten wariant jest już obec­ny w pra­wie każ­dym kra­ju” – powie­dzia­ła lokal­nym mediom mini­ster spraw wewnętrz­nych Ayelet Sha­ked – „i że szcze­pion­ka jest sku­tecz­na, cho­ciaż nie wie­my jesz­cze w jakim stopniu”.

Izra­el­czy­cy wjeż­dża­ją­cy do kra­ju, w tym zaszcze­pie­ni, będą musie­li pod­dać się kwa­ran­tan­nie, powie­dział Ben­nett. Zakaz wej­dzie w życie o pół­no­cy mię­dzy nie­dzie­lą a ponie­dział­kiem. W pią­tek wpro­wa­dzo­no zakaz podró­żo­wa­nia dla cudzo­ziem­ców pocho­dzą­cych z więk­szo­ści kra­jów afrykańskich.

reklama

W oświad­cze­niu stwier­dzo­no, że tech­no­lo­gia śle­dze­nia tele­fo­nów opra­co­wa­na przez agen­cję bez­pie­czeń­stwa wewnętrz­ne­go Shin Bet zosta­nie wyko­rzy­sta­na do zlo­ka­li­zo­wa­nia nosi­cie­li nowej muta­cji, aby ogra­ni­czyć jej trans­mi­sję do innych osób.

Wyłą­czo­na od mar­ca 2020 r. tech­no­lo­gia  dopa­so­wy­wa­ła loka­li­za­cję nosi­cie­li wiru­sa do tele­fo­nów komór­ko­wych znaj­du­ją­cych się w pobli­żu, aby okre­ślić, z kim mie­li kon­takt. W tym roku izra­el­ski Sąd Naj­wyż­szy ogra­ni­czył zakres jej sto­so­wa­nia po tym, jak orga­ni­za­cje zaj­mu­ją­ce się pra­wa­mi oby­wa­tel­ski­mi oskar­ży­ły rząd o naru­sze­nie zasad ochro­ny prywatnoci.

Wariant omi­kron – któ­ry od pierw­sze­go wykry­cia w Repu­bli­ce Połu­dnio­wej Afry­ki został rów­nież wykry­ty w Bel­gii, Bot­swa­nie, Hong­kon­gu, Wło­szech, Niem­czech i Wiel­kiej Bry­ta­nii – wywo­łał glo­bal­ne zanie­po­ko­je­nie i falę ogra­ni­czeń w podró­żo­wa­niu, cho­ciaż epi­de­mio­lo­dzy twier­dzą, że może być za póź­no, aby go powstrzymać.

Jak dotąd Izra­el potwier­dził jeden przy­pa­dek omi­kro­nu, i  sie­dem podej­rza­nych. Trzy z sied­miu podej­rza­nych przy­pad­ków to ludzie w peł­ni zaszcze­pie­ni, poin­for­mo­wa­no w sobo­tę, a trzy oso­by nie wyjeż­dża­ły  ostat­nio zagranicę

Rów­nież w sobo­tę pre­mier Wiel­kiej Bry­ta­nii Boris John­son powie­dział, że koniecz­ne jest pod­ję­cie „celo­wych i zapo­bie­gaw­czych środ­ków” po tym, jak dwie oso­by w Wiel­kiej Bry­ta­nii uzy­ska­ły pozy­tyw­ny wynik testu na nie­daw­no odkry­ty wariant.

John­son powie­dział, że każ­dy, kto przy­je­dzie do Anglii, zosta­nie popro­szo­ny o wyko­na­nie obo­wiąz­ko­we­go testu PCR na COVID-19 dru­gie­go dnia i musi się izo­lo­wać, dopó­ki nie dostar­czy nega­tyw­ne­go testu. A jeśli ktoś uzy­ska pozy­tyw­ny wynik testu na odmia­nę omi­kro­nu, jego bli­scy zna­jo­mi będą musie­li izo­lo­wać się przez 10 dni, nie­za­leż­nie od sta­tu­su szczepienia.

Powie­dział rów­nież, że nosze­nie masek w skle­pach i w trans­por­cie publicz­nym będzie nadal wyma­ga­ne, a pro­gram szcze­pień zosta­nie przyspieszony