Pre­mier Onta­rio Doug Ford zwró­cił się do urzęd­ni­ków zdro­wia publicz­ne­go o zwięk­sze­nie kon­tro­li z powo­du nowe­go warian­tu koronawirusa.

Ford chce, aby urzęd­ni­cy przy­go­to­wa­li się na wszyst­kie moż­li­we sytuacje.

Ford chce dal­szych środ­ków, mówiąc, że każ­dy powi­nien zostać prze­te­sto­wa­ny po przy­jeź­dzie – nie tyl­ko przed wjaz­dem do Kana­dy, co jest obec­nie wymagane.

reklama

Onta­rio zgło­si­ło w sobo­tę. 854 nowe przy­pad­ki COVID-19 i dwa dodat­ko­we zgony

Śred­nia tygo­dnio­wa wyno­si obec­nie 729, czy­li o pra­wie 100 przy­pad­ków wię­cej niż tydzień temu i osią­gnę­ła naj­wyż­szy punkt od 17 września.

Wśród nowych przy­pad­ków 474 doty­czy osób, któ­re nie są w peł­ni zaszcze­pio­ne czy­li otrzy­ma­ły jed­ną daw­kę szcze­pion­ki lub jej w ogó­le nie otrzy­ma­ły a 31 doty­czy osób o nie­zna­nym sta­tu­sie szcze­pień. 349 osób było w peł­ni zaszczepionych.

254 oso­by są hospi­ta­li­zo­wa­ne z powo­du COVID-19 i 134 na OIT.  Wśród osób prze­by­wa­ją­cych na OIOM 11 jest w peł­ni zaszcze­pia­nych 123 nie jest w peł­ni zaszcze­pio­nych lub ma nie­zna­ny sta­tus szczepienia.