We wto­rek grec­ki rząd ogło­sił jed­ne z naj­bar­dziej rady­kal­nych na świe­cie prze­pi­sów doty­czą­cych szcze­pień prze­ciw COVID, dekla­ru­jąc, że wszyst­kie oso­by powy­żej 60 roku życia muszą otrzy­mać szcze­pion­kę w cza­sie naj­bliż­szych dwóch mie­się­cy pod groź­bą grzywny

Każ­dy, kto ma ponad 60 lat, kto nie pod­da się szcze­pie­niu  do 16 stycz­nia, zosta­nie uka­ra­ny mie­sięcz­ną grzyw­ną w wyso­ko­ści 100 euro (oko­ło 112 USD) . Pie­nią­dze od nie­szcze­pio­nych podob­no tra­fią do grec­kich szpitali.

Dzię­ki temu posu­nię­ciu Gre­cja jest dru­gim po Austrii kra­jem w Euro­pie, któ­ry narzu­ca oby­wa­te­lom powszech­ny obo­wią­zek szczepień.

Reklama

Oko­ło 61 pro­cent grec­kiej popu­la­cji jest „w peł­ni zaszczepionych”.

Mit­so­ta­kis nazwał to dra­koń­skie posu­nię­cie   „aktem spra­wie­dli­wo­ści wobec zaszcze­pio­nych” i „opła­tę zdrowotną”.

Pre­mier powie­dział rów­nież, że wariant omi­kron „jest dla nas pro­ble­mem i ozna­cza, że ​​musi­my zacho­wać czujność”.

 

 

„Opła­ta zdro­wot­na” Mit­so­ta­ki­sa poja­wia się w cza­sie trwa­ją­ce­go zała­ma­nia gospo­dar­cze­go. Według The Inde­pen­dent śred­nia grec­ka eme­ry­tu­ra wyno­si oko­ło 730 euro miesięcznie .

Cho­ciaż Euro­pa ma jeden z naj­wyż­szych wskaź­ni­ków „peł­nych szcze­pień”, wie­le wyso­ko zaszcze­pio­nych kra­jów euro­pej­skich odno­to­wu­je histo­rycz­ny wzrost licz­by infek­cji i falę prze­ło­mo­wych przy­pad­ków, któ­re zdo­mi­no­wa­ły nie­daw­ne zgo­ny z powo­du COVID w wie­lu kra­jach, w tym w Wiel­kiej Bry­ta­nii i Szwecji .