Kana­dyj­skie Cen­trum Wal­ki z Oszu­stwa­mi opu­bli­ko­wa­ło listę 12 rodza­jów oszustw, któ­re naj­czę­ściej odno­to­wy­wa­ne są w okre­sie przedświątecznym.

 1. Oszu­stwa zaku­po­we – podej­rza­ne są szcze­gól­nie atrak­cyj­ne ofer­ty i duże obniż­ki, przy czym ogło­sze­nia prze­kie­ro­wu­ją na stro­ny, któ­re wyglą­da­ją na praw­dzi­we. W efek­cie moż­na dostać pro­dukt mar­nej jako­ści, nawet nie­bez­piecz­ny dla zdrowia.
 2. Sprze­daż towa­rów i usług w inter­ne­cie – nale­ży zacho­wać czuj­ność, gdy ktoś skła­da ofer­tę i chce zapła­cić wyż­szą cenę niż poda­na. Przed wysła­nie pro­duk­tu nale­ży upew­nić się, że kwo­ta, któ­rą otrzy­ma­li­śmy (np. prze­le­wem), nie zosta­nie cofnięta.
 3. Kryp­to­in­we­sty­cje – przed zain­we­sto­wa­niem zawsze war­to pytać i poszu­kać infor­ma­cji o gru­pie, któ­ra ofe­ru­je inwe­sy­cję, i o samym pro­jek­cie. Za pomo­cą narzę­dzia Natio­nal Regi­stra­tion Tool (www.aretheyregistered.ca) moż­na spraw­dzić, czy fir­ma jest w ogó­le zarejestrowana.
 4. Oszu­stwa “uczu­cio­we” – oszu­ści gra­ją na uczu­ciach, by wycią­gać pie­nią­dze. Mogą uży­wać fał­szy­wej toż­sa­mo­ści i wysy­łać wia­do­mo­ści z obiet­ni­ca­mi bez pokrycia.
 5. Zaku­py onli­ne – oszu­ści pod­szy­wa­ją się pod sprze­daw­ców, wysta­wia­jąc na sprze­daż rze­czy, któ­re nie ist­nie­ją. Ceny prze­waż­nie są wyjąt­ko­wo niskie, a ogło­sze­nia mogą doty­czyć np. bile­tów na róż­ne wyda­rze­nia kul­tu­ral­ne lub spor­to­we, wynaj­mu loka­lu, sprze­da­ży samo­cho­du lub psa. Jeśli to tyl­ko moż­li­we, naj­le­piej umó­wić się na odbiór oso­bi­sty przed­mio­tu lub uży­wać do pła­ce­nia kar­ty kredytowej.
 6. Phi­shing – wia­do­mo­ści, któ­re wyglą­da­ją na praw­dzi­we i pocho­dzą­ce z auto­ry­zo­wa­ne­go źró­dła (fir­my tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne, insty­tu­cje finan­so­we), mogą przy­cho­dzić jako e‑mail lub SMS. W tre­ści cho­dzi o uzu­peł­nie­nie lub potwier­dze­nie danych. Wia­do­mość może zawie­rać link.
 7. Tajem­ni­czy Świę­ty Miko­łaj – wpi­sy zachę­ca­ją­ce do wysy­ła­nia pre­zen­tów mogą poja­wiać się w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Oszu­ści obie­cu­ją, że wyślesz jeden pre­zent, a w zamian dosta­niesz kil­ka. W takim przy­pad­ku docho­dzi też do kra­dzie­ży nie­któ­rych danych osobowych.
 8. Zawia­do­mie­nia o wygra­nych – w for­mie listu lub przez tele­fon. Oszu­ści zawia­da­mia­ją, że dana oso­ba wygra­ła milio­ny dola­rów, jed­nak aby ode­brać wygra­ną, musi naj­pierw potwier­dzić swo­je dane oso­bo­we, a potem uiścić kil­ka opłat. (W Kana­dzie w legal­nych lote­riach opła­ty nie mogą być pobie­ra­ne przed wypła­ce­niem wygra­nej, tyl­ko są potrą­ca­ne od wygra­nej kwoty.)
 9. Sytu­acje nadzwyczajne/kryzysowe – typo­we oszu­stwo, gdy kon­tak­tu­je się z nami oso­ba poda­ją­ca się za człon­ka rodzi­ny i mówi, że szyb­ko potrze­bu­je pie­nię­dzy, zazna­cza­jąc, że całą sytu­ację nale­ży utrzy­mać w tajem­ni­cy. Roz­mów­cę moż­na zwe­ry­fi­ko­wać pyta­jąc o rze­czy, któ­rych obcy nie będzie wiedział.
 10. Kar­ty poda­run­ko­we – proś­by o doko­na­nie płat­no­ści w fir­mie kart poda­run­ko­wych. Kar­ty poda­run­ko­we nie są do tego tak napraw­dę prze­zna­czo­ne i żad­na upraw­nio­na fir­ma nie będzie pro­sić o coś takiego.
 11. Kra­dzież toż­sa­mo­ści – w przed­świą­tecz­nym pośpie­chu war­to mieć swój port­fel przy sobie, a poda­jąc numer PIN zwra­cać uwa­gę, czy nikt nie patrzy. Nie nale­ży poda­wać swo­ich haseł i danych osobowych.
 12. Oszu­stwa z wyko­rzy­sta­niem skra­dzio­nej toż­sa­mo­ści – zwłasz­cza zaku­py doko­na­ne przez oszu­stów za pie­nią­dze ofia­ry. W przy­pad­ku podej­rza­nych trans­ak­cji, rachun­ków lub otrzy­ma­nia kore­spon­den­cji doty­czą­cej odmo­wy lub zatwier­dze­nia kre­dy­tu, nale­ży natych­miast skon­tak­to­wać się z insty­tu­cją finan­so­wą, biu­rem kre­dy­to­wym, Equ­ifax Cana­da czy Trans­U­nion Canada.

Anti-Fraud Cen­tre jed­no­cze­śnie ape­lu­je, by zgła­szać wszyst­kie tego rodza­ju przy­pad­ki. Moż­na tego doko­nać dzwo­niąc na info­li­nię Cen­trum: 1–888-495‑8501, wysy­ła­jąc zgło­sze­nie w sys­te­mie inter­ne­to­wym lub kon­tak­tu­jąc się z lokal­ną policją.
reklama