W listo­pa­dzie roz­grza­ny do czer­wo­no­ści rynek nie­ru­cho­mo­ści w GTA pobił kolej­ne rekor­dy. Toron­to Regio­nal Real Esta­te Board poda­ło, że wła­ści­cie­li zmie­ni­ło 9017 domów, czy­li o 3 proc. wię­cej niż w listo­pa­dzie 2020, kie­dy to sprze­da­no 8728 nieruchomości.

Prze­cięt­na cena sprze­da­ży w regio­nie wzro­sła do 1 163 323 dol., co ozna­cza wzrost o ponad 22 proc. wzglę­dem listo­pa­da ubie­głe­go roku (955 889 dol.).

Rada pod­su­mo­wu­je, że w GTA nie słab­nie popyt na domy i miesz­ka­nia – w każ­dej kate­go­rii nie­ru­cho­mo­ści popyt prze­wyż­sza podaż. Widać jed­nak, że naj­więk­sze wzię­cie mają kon­do­mi­nia na przed­mie­ściach i w tym seg­men­cie ceny rosną najszybciej.

reklama

Ter­ry Par­kin­son, agent z Roy­al LePa­ge Signa­tu­re Real­ty, mówi, że nie­daw­no pra­co­wał z klien­ta­mi z Vau­ghan, któ­rzy mie­li kwo­tę odpo­wied­nią do zaku­pu domu wol­no­sto­ją­ce­go. Tak się przy­naj­mniej wyda­wa­ło na począt­ku, ale osta­tecz­nie klien­ci mie­li szczę­ście, że uda­ło im się kupić połów­kę bliź­nia­ka. Ceny rosły dosłow­nie z dnia na dzień. Par­kin­son zauwa­ża, że obec­nie część klien­tów decy­du­je się na zakup, bo nie widzi moż­li­wość spad­ku cen. Myślą, że jeśli nie kupią teraz, to nie będzie ich stać już nigdy.

Licz­ba nowych ofert sprze­da­ży spa­dła do 10 036, o 13 proc. w porów­na­niu z listo­pa­dem 2020 roku (11 556 nowych ofert).

Prze­cięt­na cena kon­do­mi­nium w regio­nie wzro­sła do 715 104 dol., domu jed­no­ro­dzin­ne­go – do ponad 1,5 milio­na, a sze­re­gow­ca – do 962 044 dol.

W stre­fie 416 było naj­dro­żej: domy jed­no­ro­dzin­ne – 1,8 milio­na, sze­re­gow­ce – 981 759 dol., kon­do­mi­nia – 745 951 dol. W stre­fie 905 kwo­ty wyno­si­ły odpo­wied­nio: 1,4 mln dol., 955 010 dol. i 646 211 dol.

Robert Kavcic, star­szy eko­no­mi­sta BMO Capi­tal Mar­kets, mówi, że w cenach raczej nic nie drgnie bez inter­wen­cji ban­ku centralnego.