Dzień 11. listo­pa­da to data bli­ska ser­cu każ­de­go Pola­ka.  Data, któ­ra nie może pozo­stać nie zauwa­żo­na i nie uczczo­na.  Świę­tu­je­my ten dzień zarów­no w Pol­sce, jak i na całym świe­cie, gdzie­kol­wiek jeste­śmy…  Nie ina­czej było i w Toron­to w tym roku.

        Mimo wciąż trwa­ją­cej pan­de­mii i obo­wią­zu­ją­cych obostrzeń w życiu publicz­nym, Polo­nia toron­toń­ska dała wyraz uczu­ciom patrio­tycz­nym i świę­to­wa­ła 103. rocz­ni­cę odzy­ska­nia przez Pol­skę niepodległości.

        Kon­su­lat Gene­ral­ny Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Toron­to, przy współ­udzia­le Para­fii pod wezwa­niem Św. Kazi­mie­rza, zor­ga­ni­zo­wał obcho­dy tego naro­do­we­go świę­ta, a ich opra­wy arty­stycz­nej i wyko­na­nia pod­jął się zna­ny sze­ro­kiej publicz­no­ści połu­dnio­we­go Onta­rio wybit­ny muzyk i dyry­gent, Maciej Jaś­kie­wicz, wraz ze swym chó­rem NOVI SINGERS TORONTO i solistami.

reklama

        Tu cof­nij­my się na chwi­lę do pro­ble­mów pan­de­mii, ‘lock­dow­nu’ i para­li­żu życia spo­łecz­ne­go, któ­re dotknę­ły nas wszyst­kich i od ponad pół­to­ra roku unie­moż­li­wia­ją nor­mal­ne funk­cjo­no­wa­nie we wszyst­kich dzie­dzi­nach życia.  Życie arty­stycz­ne ucier­pia­ło na tym chy­ba najbardziej!…

        Aby jed­nak “nie dać się”, aby zacho­wać entu­zjazm, no i trzy­mać poziom — dyry­gent i dyrek­tor arty­stycz­ny chó­ru NOVI SINGERS TORONTO w jed­nej oso­bie, Maestro Maciej Jaś­kie­wicz, zarzą­dził kon­ty­nu­ację prób i ćwi­czeń ‘onli­ne’.  A więc — jak wie­le zespo­łów, tak i NOVI roz­po­czę­li w stycz­niu 2021 r.  pró­by na plat­for­mie ZOOM.  I choć nie jest to ani w poło­wie to, co na żywo, choć nie ma mowy o kształ­to­wa­niu brzmie­nia i har­mo­nii gło­sów, to jed­nak…  coty­go­dnio­we ekra­no­we spo­tka­nia, kon­ty­nu­acja przy­jaź­ni, atmos­fe­ra dzia­ła­nia, pogłę­bia­nie nauki teo­rii i histo­rii muzy­ki — oka­za­ły się zba­wien­ne w życiu Zespołu.

Wir­tu­al­ne ćwi­cze­nia i osią­gnię­cia tech­no­lo­gii pozwo­li­ły nawet na opra­co­wa­nie i nagra­nie zna­ne­go utwo­ru kaba­re­to­we­go “Pio­sen­ka jest dobra na wszystko”.

        Część z Pań­stwa zda­je sobie pew­nie spra­wę z tego, jak żmud­nym i skom­pli­ko­wa­nym pro­ce­sem jest zmon­to­wa­nie takie­go nagra­nia.  Przede wszyst­kim — każ­dy z chó­rzy­stów musiał nagrać osob­no swo­ją par­tię gło­so­wą, następ­nie pod­da­no to obrób­ce w spe­cjal­nym pro­gra­mie, “zgra­no” i połą­czo­no w spój­ne brzmie­nie.  No a efek­tem jest “lek­ka i przy­jem­na” pio­sen­ka o rado­snym wydźwię­ku, bynaj­mniej jed­nak wca­le nie tak “łatwa” …  Zapra­sza­my na You Tube do posłuchania!

        Po tej dygre­sji wróć­my wszak­że do tema­tu kon­cer­tu nie­pod­le­gło­ścio­we­go z dn. 14 listo­pa­da 2021 r. Chór i soli­ści  —  wdzięcz­ni za moż­li­wość wystą­pie­nia przed żywą (choć okro­jo­ną licz­bo­wo poprzez wymóg zacho­wa­nia bez­piecz­nych odle­gło­ści) publicz­no­ścią, dali z sie­bie wszystko.

        Uro­czy­sty wie­czór otwo­rzył Gospo­darz kościo­ła, Ks. Janusz Bła­że­jak, OMI — pro­boszcz para­fii Św. Kazi­mie­rza, a publicz­ność powi­ta­ła Pani Kon­sul Gene­ral­ny RP w Toron­to, Mag­da­le­na Anna Psz­czół­kow­ska i kil­ko­ma uwa­ga­mi natu­ry patrio­tycz­no-histo­rycz­nej wpro­wa­dzi­ła zebra­nych w nastrój koncertu.

        Pro­wa­dzą­cy wie­czór Woj­ciech Woj­na­ro­wicz kon­ty­nu­ował ten ton histo­rycz­ny w swym sło­wie wią­żą­cym  — bar­dzo dobrze wywa­żo­nym w obu języ­kach, pol­skim i angiel­skim, zaś muzy­ka, któ­ra wypeł­ni­ła ten kon­cert, dawa­ła rów­nież oka­zję do prze­kro­jo­we­go spoj­rze­nia na naro­do­wy i histo­rycz­ny aspekt twór­czo­ści kom­po­zy­to­rów polskich.

        Pro­gram zawie­rał dość eklek­tycz­ny zestaw utwo­rów, głów­nie dzieł z XIX i XX wie­ku, obej­mu­ją­cy sze­ro­ki zakres gatun­ko­wy.  Uro­czy­sty hymn śre­dnio­wiecz­ny  (z r. 1253) “Gau­de, Mater Polo­nia”  —  “Raduj się, Mat­ko Pol­sko” na chór 4‑głosowy a cap­pel­la był naj­star­szym z pre­zen­to­wa­nych utwo­rów, zaś trzon kon­cer­tu sta­no­wi­ły dzie­ła z XIX wie­ku, z cza­sów, kie­dy Pol­ski na mapie świa­ta nie było, ale duch pol­sko­ści, żywo biją­ce ser­ce naro­du i nie­ustan­na wal­ka o prze­trwa­nie, o toż­sa­mość i wol­ność, wypeł­nia­ła myśl arty­stycz­ną naj­zna­ko­mit­szych przed­sta­wi­cie­li pol­skie­go geniu­szu muzycznego.

        Usły­sze­li­śmy sze­reg wspa­nia­łych utwo­rów  —  od Fry­de­ry­ka Cho­pi­na, Sta­ni­sła­wa Moniusz­ki, Karo­la Kur­piń­skie­go, Mie­czy­sła­wa Kar­ło­wi­cza, od „Pie­śni uła­nów” z cza­sów Powsta­nia Listo­pa­do­we­go i „Mazu­ra” Fabia­na Tymul­skie­go z okre­su Powsta­nia Stycz­nio­we­go, po kom­po­zy­to­rów XX-wiecz­nych:  Igna­ce­go Jana Pade­rew­skie­go, Sta­ni­sła­wa Nie­wia­dom­skie­go, Karo­la Szy­ma­now­skie­go, Jana Szo­piń­skie­go, zaha­cza­jąc rów­nież o twór­ców tzw. lżej­szej muzy  —  Jana Pie­trza­ka, Pio­tra Figla, Jana Kon­dra­to­wi­cza i Jerze­go Wasowskiego.

        Wyko­naw­cy (zna­ko­mi­ci!!!) to alfa­be­tycz­nie:  Mał­go­rza­ta Maye — mez­zo sopran,  Karo­li­na Podo­lak — sopran, Paweł Szcze­pa­nek — tenor oraz Anna Wój­cik — sopran.  Akom­pa­nio­wa­li: Peter Bay­er — orga­ny, Kon­rad Gajew­ski — key­bo­ard, oraz Bar­tosz Hada­ła — key­bo­ard, któ­ry po mistrzow­sku wyko­nał rów­nież solo­wo jeden z naj­bar­dziej ulu­bio­nych utwo­rów for­te­pia­no­wych Igna­ce­go Jana Pade­rew­skie­go — słyn­ny Menu­et G‑dur.

No i — oczy­wi­ście — NOVI SINGERS TORONTO, w nie­co okro­jo­nym z powo­du obostrzeń skła­dzie, spraw­nie łączą­cy śpiew i prze­miesz­cza­nie się w nawach kościo­ła, i pięk­nie pre­zen­tu­ją­cy się w cen­trum świątyni.

Gawę­dziar­ski, swo­bod­ny styl Woj­cie­cha Woj­na­ro­wi­cza utrzy­my­wał uwa­gę słu­cha­czy we wła­ści­wym sku­pie­niu nad deta­la­mi histo­rii, zaś nad cało­ścią czu­wał nie­za­wod­ny, wszech­stron­ny, jak zawsze abso­lut­nie zna­ko­mi­ty Maestro Maciej Jaśkiewicz!

Wie­czór zakoń­czy­ła “Rota” Sta­ni­sła­wa Nie­wia­dom­skie­go, wyko­na­na przez orga­nist­kę kościo­ła, sio­strę Wero­ni­kę Maroń­ską, MChR, i całą zebra­ną publicz­ność.  Wzru­sza­ją­cych akcen­tów nie brakowało!

        Po tych uro­czy­sto­ściach i wzru­sze­niach pora teraz na wzmo­żo­ną aktyw­ność edu­ka­cyj­ną, powrót do prób i ćwi­czeń oraz przy­go­to­wa­nie pro­gra­mu na Kon­cert Bożo­na­ro­dze­nio­wy, na któ­ry już dziś zapra­sza­my Pań­stwa do tej samej gościn­nej świą­ty­ni — do kościo­ła Św. Kazi­mie­rza przy 156 Ron­ce­sval­les Ave., gdzie w nie­dzie­lę 9. stycz­nia 2022 r. odbę­dzie się dorocz­ny kon­cert kolęd w wyko­na­niu NOVI SINGERS TORONTO i naszych polo­nij­nych arty­stów soli­stów — pod dyrek­cją Macie­ja Jaśkiewicza.

Pro­si­my śle­dzić zapo­wie­dzi i afi­sze, a tym­cza­sem życzy­my sobie i Pań­stwu dużo zdro­wia i coraz lep­szej sytu­acji w wal­ce z pandemią.

Tere­sa Cali­man i Jadwi­ga Ferens