Pro­win­cja Onta­rio zre­zy­gno­wa­ła z pla­no­wa­ne­go wcze­śniej zakoń­cze­nia pro­gra­mu pasz­por­tów szcze­pion­ko­wych w poło­wie stycz­nia. Rząd pro­win­cji zapo­wia­dał  wcze­śniej,  że wyma­ga­nie dowo­du szcze­pień w miej­scach takich jak restau­ra­cje, bary i kina nie będzie obo­wią­zy­wać po 17 stycz­nia ale posta­no­wio­no zre­zy­gno­wać z tej daty jed­no­cze­śnie zaostrza­jąc wyma­ga­nia aby wszyst­kie poświad­cze­nia szcze­pień zawie­ra­ły kody QR. Komu­ni­kat na ten temat zosta­nie ogło­szo­ny w piątek.

Pro­win­cja zapo­wia­da­ła wcze­śniej, że po 17 stycz­nia nie będzie już wyma­ga­ne oka­zy­wa­nie dowo­du szcze­pień w miej­scach takich jak restau­ra­cje, bary i kina, jed­nak rząd usu­wa tę datę i usta­la oka­zy­wa­nie pasz­por­tów szcze­pień na czas nieokreślony.

Powo­dem akcep­to­wa­nia jedy­nie cer­ty­fi­ka­tów szcze­pio­nek z koda­mi QR jest pró­ba roz­pra­wie­nia się z pla­gą fał­szy­wych cer­ty­fi­ka­tów szczepień

REKLAMA

Zda­niem urzęd­ni­ków pro­win­cji oba te środ­ki wzmoc­nią wysił­ki Onta­rio, aby zaszcze­pić jak naj­więk­szą część lud­no­ści  prze­ciw­ko COVID-19.