TVP wyemi­to­wa­ła nagra­nia ze spo­tka­nia Mich­ni­ka z Jaru­zel­skim oraz roz­mo­wy obu męż­czyzn w szer­szym gro­nie. Widać na nich, jak redak­tor naczel­ny “GW” czu­le wita się z komu­ni­stycz­ny gene­ra­łem. Mate­ria­ły zosta­ły poka­za­ne po raz pierw­szy i świad­czą o wiel­kiej zaży­ło­ści obu osób. Nagra­nie pocho­dzi z domu Woj­cie­cha Jaru­zel­skie­go i przed­sta­wia spo­tka­nie w nocy z 12 na 13 grud­nia 2000 r. w kolej­ną rocz­ni­cę wpro­wa­dze­nia sta­nu wojennego.

Redak­tor naczel­ny “GW” czu­le wita się z komu­ni­stycz­ny gene­ra­łem. Obaj męż­czyź­ni trzy­ma­ją się za ręce.

Reklama

“Ja go kocham, ja go kocham, ja go kocham” – stwier­dza Mich­nik, i oświad­cza “Dla mnie gene­rał to jest pol­ski patrio­ta i zawsze nim był”.

“Bez nie­go nic by nie było. Bez cie­bie nic by nie było, Wojt­ku. Nic” – stwier­dza szef “Gaze­ty Wybor­czej” i doda­je: “Tyl­ko ty i Wałę­sa – to byli dwaj ludzie, któ­rzy mogli zmie­nić bieg histo­rii i wyście to zrobili”.

Adam Mich­nik już wcze­śniej  pod­cho­dził z aten­cją do gen. Jaru­zel­skie­go i zasły­nął z bon-motu “Odpie…ie się od gene­ra­ła”. Śro­do­wi­sko “Gaze­ty Wybor­czej” ma być za co wdzięcz­ne gene­ra­ło­wi Jaru­zel­skie­mu, bo jego posta­wa uto­ro­wa­ła tym ludziom dro­gę do osią­gnię­cia olbrzy­mich korzy­ści poli­tycz­nych i gospo­dar­czych z tzw. trans­for­ma­cji i prze­ję­cia mająt­ku narodowego.