Kil­ku Kana­dyj­czy­ków, któ­rzy nie­daw­no wró­ci­li do domu z RPA, powie­dzia­ło CBC News, że zosta­li zmu­sze­ni do pozo­sta­nia w finan­so­wa­nych przez rząd hote­lach kwa­ran­tan­no­wych przez dodat­ko­we 23 do 36 godzin po otrzy­ma­niu nega­tyw­nych wyni­ków testu na COVID-19.

„To kom­plet­ne mar­no­wa­nie pie­nię­dzy z podat­ków i myślę, że to żenu­ją­ce jak trak­tu­je się Kana­dyj­czy­ków” – uwa­ża Simon Dragland.

Dra­gland, pro­du­cent tele­wi­zyj­ny, któ­ry pra­co­wał w Kapsz­ta­dzie, przy­le­ciał do Toron­to 5 grud­nia i tra­fił do hote­lu obję­te­go kwa­ran­tan­ną. Następ­ne­go dnia otrzy­mał nega­tyw­ny wynik testu , ale  dopie­ro 36 godzin póź­niej,  urzęd­nik pań­stwo­wy osta­tecz­nie zatwier­dził jego zwolnienie.

REKLAMA

Po tym, jak pod koniec ubie­głe­go mie­sią­ca w Repu­bli­ce Połu­dnio­wej Afry­ki ziden­ty­fi­ko­wa­no nowy wariant omi­cron, Otta­wa  naka­za­ła  pasa­że­rom lot­ni­czym z tego kra­ju i dzie­wię­ciu innych w Afry­ce odbyć część wyma­ga­nej 14-dnio­wej kwa­ran­tan­ny w hote­lu wyzna­czo­nym przez rząd w ocze­ki­wa­niu na wyni­ki testu.

Zgod­nie z rzą­do­wym doku­men­tem prze­ka­za­nym oso­bom odby­wa­ją­cym hote­lo­wą kwa­ran­tan­nę, podróż­ni, któ­rzy uzy­ska­li wynik nega­tyw­ny, muszą cze­kać w swo­im poko­ju hote­lo­wym, aż urzęd­nik PHAC zatwier­dzi ich zwol­nie­nie. Doku­ment stwier­dza rów­nież, że ocze­ki­wa­nie na zatwier­dze­nie może potrwać do 48 godzin, a oso­by, któ­re odja­dą bez zezwo­le­nia, ryzy­ku­ją grzyw­ną w wyso­ko­ści do 5000 dol..

 

Dr Pra­bhat Jha, epi­de­mio­log z Uni­wer­sy­te­tu w Toron­to,  uwa­ża, że ​​nie­spra­wie­dli­we jest zmu­sza­nie  Kana­dyj­czy­ków podró­żu­ją­cych z 10 kra­jów afry­kań­skich do kwa­ran­tan­ny w hote­lu, ponie­waż wariant omi­kro­no­wy roz­prze­strze­nił się teraz na całym świecie .

 

Tutaj doświad­cze­nia z hote­lu kwa­ran­tan­no­we­go w Albercie