Kana­da pozwo­li nie­szcze­pio­nym kana­dyj­skim kie­row­com cię­ża­ró­wek na wjazd i wyjazd z USA, poin­for­mo­wa­ła w śro­dę kana­dyj­ska agen­cja gra­nicz­na, uchy­la­jąc decy­zję wyma­ga­ją­cą, aby wszy­scy kie­row­cy cię­ża­ró­wek zosta­li zaszcze­pie­ni prze­ciw­ko koronawirusowi.

Nakaz miał wejść w życie  w sobo­tę, wie­le kry­ty­ków wska­zy­wa­ło, że może to dopro­wa­dzić do bra­ku kie­row­ców, i zakłó­ce­nia dostaw towarów.

Kana­dyj­ska Agen­cja Usług Gra­nicz­nych (CBSA) potwier­dzi­ła, że ​​kana­dyj­scy kie­row­cy cię­ża­ró­wek przy­by­wa­ją­cy na gra­ni­cę ame­ry­kań­sko-kana­dyj­ską bez szcze­pień lub zaszcze­pie­ni czę­ścio­wo są zwol­nie­ni z wymo­gów testo­wa­nia i kwa­ran­tan­ny przed,  i po przyjeździe.

Jed­nak kie­row­cy cię­ża­ró­wek w Sta­nach Zjed­no­czo­nych nadal będą musie­li być zaszcze­pie­ni aby od 15 stycz­nia nie być zawra­ca­ni z gra­ni­cy powie­dział rzecz­nik CBSA.

reklama

Decy­zja zosta­ła pod­ję­ta w celu zapew­nie­nia płyn­ne­go łań­cu­cha dostaw.

Cana­dian Truc­king Allian­ce (CTA)szacowało, że nakaz rzą­du może zmu­sić oko­ło 16 000 kie­row­ców – 10 pro­cent z nich – do odej­ścia z pracy.

Nakaz był pierw­szym środ­kiem poli­tycz­nym pod­ję­tym od począt­ku pan­de­mii, któ­ry mógł ogra­ni­czyć trans­gra­nicz­ny ruch cię­ża­ró­wek. Cię­ża­rów­ki  prze­kra­cza­ły gra­ni­cę bez pro­ble­mów nawet gdy gra­ni­ca była zamknię­ta ponie­waż uzna­no je za nie­zbęd­ne do utrzy­ma­nia otwar­tych łań­cu­chów dostaw.
Zakłó­ce­nia w łań­cu­chu dostaw spo­wo­do­wa­ły, że w listo­pa­dzie infla­cja w Kana­dzie osią­gnę­ła naj­wyż­szy poziom od 18 lat, a Bank Kana­dy zasy­gna­li­zo­wał, że może pod­nieść sto­py pro­cen­to­we już w kwietniu.

Koszt spro­wa­dze­nia cię­ża­rów­ki z owo­ca­mi i warzy­wa­mi z Kali­for­nii i Ari­zo­ny do Kana­dy podwo­ił się pod­czas pan­de­mii z powo­du bra­ku kie­row­ców, powie­dział Reu­te­ro­wi Ste­ve Bam­ford, dyrek­tor naczel­ny Bam­ford Pro­du­ce, impor­te­ra i eks­por­te­ra świe­żych owo­ców i warzyw z sie­dzi­bą w Ontario.