Jak dono­si Blac­kloc­k’s Repor­ter, nie­któ­rzy repor­te­rzy są na czar­nej liście, i od nich poli­ty­cy i urzęd­ni­cy “nie zamie­rza­ją przyj­mo­wać pytań”. Potwier­dził to w nagra­niu rzecz­nik pre­ze­sa kana­dyj­skie­go ban­ku cen­tral­ne­go, zaprze­cza­jąc następ­nie w e‑mailu, że taka lista ist­nie­je. (sic!) Twe­et poniżej

 

 

Reklama