Witry­na pozy­ski­wa­nia fun­du­szy GoFund­Me zamro­zi­ła dostęp do ponad 5 milio­nów dola­rów zebra­nych dla kon­wo­ju kie­row­ców cię­ża­ró­wek zmie­rza­ją­cych do Otta­wy w pro­te­ście prze­ciw­ko kana­dyj­skim prze­pi­som doty­czą­cym szcze­pień. Plat­for­ma fun­dra­isin­go­wa nadal przyj­mu­je daro­wi­zny na kam­pa­nię, ale na tym eta­pie nie jest jasne, kie­dy gru­pa będzie mia­ła dostęp do pieniędzy.

„Wyma­ga­my, aby oso­by zbie­ra­ją­ce fun­du­sze mia­ły jasny plan, w jaki spo­sób te środ­ki zosta­ną wyda­ne. W tym przy­pad­ku jeste­śmy w kon­tak­cie z orga­ni­za­to­rem, aby zwe­ry­fi­ko­wać te infor­ma­cje” – powie­dzia­ła w e‑mailu rzecz­nicz­ka plat­for­my crowd­fun­din­go­wej Rachel Hol­lis . „Środ­ki będą bez­piecz­nie prze­trzy­my­wa­ne, dopó­ki orga­ni­za­tor nie będzie w sta­nie dostar­czyć nasze­mu zespo­ło­wi doku­men­ta­cji o tym, w jaki spo­sób fun­du­sze zosta­ną pra­wi­dło­wo rozdzielone”.

Na stro­nie GoFund­Me „Fre­edom Convoy 2022” wyraź­nie stwier­dzo­no, że pie­nią­dze zosta­ną prze­zna­czo­ne na „pali­wo, jedze­nie i zakwa­te­ro­wa­nie, aby zła­go­dzić pre­sję finan­so­wą zwią­za­ną z tą akcją.

Reklama

Według kana­dyj­skich mediów, do wtor­ku rano ponad 55 000 osób prze­ka­za­ło ponad 4,2 milio­na dola­rów na kam­pa­nię, któ­ra ma poło­żyć kres dyk­ta­tor­skim naka­zom szcze­pień COVID-19, któ­re zosta­ły nało­żo­ne na Kana­dyj­czy­ków w całym kra­ju. Szcze­gól­nie nie­po­ko­ją­ce było wdro­że­nie fede­ral­ne­go naka­zu szcze­pień Justi­na Tru­de­au dla kie­row­ców cię­ża­ró­wek, któ­re zaka­zy­wa­ło „nie­szcze­pio­nym” kie­row­com dostaw transgranicznych.

Tama­ra Lich, ini­cja­tor kam­pa­nii GoFund­Me, stwier­dzi­ła , że  nie jest zdzi­wio­na, że ​​GoFund­Me pod­jął tę akcję. „Kie­dy się boją, pierw­szą rze­czą, jaką będą pró­bo­wać zro­bić, będzie poło­żyć rękę na two­ich pie­nią­dzach. A kie­dy to nie zadzia­ła, spró­bu­ją nas zamknąć” – napi­sał Lich w mediach społecznościowych.