Budo­wa Scar­bo­ro­ugh Sub­way Exten­sion wcho­dzi w nową fazę. Do Toron­to zosta­ła przy­wie­zio­na ogrom­na maszy­na, któ­ra będzie drą­żyć naj­więk­szy tunel w histo­rii mia­sta. Tunel ma mieć 7,8 kilo­me­tra dłu­go­ści i 10,7 metra śred­ni­cy. Koszt budo­wy alter­na­ty­wy dla kolej­ki LRT w Scar­bo­ro­ugh to 5,5 miliar­da dolarów.

Maszy­na drą­żą­ca (tun­nel boring machi­ne, TBM) przy­je­cha­ła w czę­ściach na plac budo­wy przy Shep­pard Ave­nue East i McCo­wan Road. Wypro­du­ko­wa­no ją w Niem­czech, po czym dotar­ła do por­tu w Osha­wie w 15 kon­te­ne­rach. 86 naj­więk­szych czę­ści było na tyle dużych, że musia­ło być trans­por­to­wa­nych poza kon­te­ne­ra­mi. Póź­niej przy­kła­do­wo napęd maszy­ny jechał do Toron­to na cię­ża­rów­ce jako ładu­nek ponadwy­mia­ro­wy z eskor­tą. Do koń­ca stycz­nia w doce­lo­wym miej­scu mają się zna­leźć wszyst­kie ele­men­ty o łącz­nej wadze 2000 ton.

Na pla­cu budo­wy przy­go­to­wa­no już potęż­ne dźwi­gi na gąsie­ni­cach, któ­re mogą unieść pra­wie 600 ton. Będą uży­wa­ne pod­czas roz­ła­dun­ku i skła­da­nia maszy­ny. Aby mogły pra­co­wać, trze­ba było spe­cjal­nie przy­go­to­wać pod­ło­że – jeden dźwig waży 1800 ton.

Reklama

Na razie maszy­na drą­żą­ca jest nazy­wa­na po pro­stu TBM. Nie­dłu­go jed­nak powin­na dostać jakieś ofi­cjal­ne imię, tak jak to było w przy­pad­ku maszyn pra­cu­ją­cych pod Eglin­ton Ave­nue. Metro­linx w zeszłym roku ogło­sił kon­kurs na imię dla nowej maszy­ny. Wpły­nę­ło ponad 200 pro­po­zy­cji, z któ­rych wybra­no pięć. Gło­so­wa­nie zakoń­czy­ło się z koń­cem grud­nia, a wyni­ki pozna­my niebawem.