Dane Sta­ti­stics Cana­da poka­zu­ją, że od maja 2021 r. nie­wy­pła­cal­ność małych przed­się­biorstw wyka­zu­je ten­den­cję wzrostową

Kana­dyj­ska Fede­ra­cja Nie­za­leż­nych Przed­się­bior­ców twier­dzi, że jej wła­sne dane   wska­zu­ją, iż tyl­ko 10 pro­cent wła­ści­cie­li małych firm w Kana­dzie zło­ży­ło­by wnio­sek o upa­dłość, gdy­by ich biz­nes prze­stał być wypłacalny.

46 pro­cent wła­ści­cie­li firm twier­dzi, że po pro­stu prze­sta­li­by dzia­łać, zamiast prze­cho­dzić przez pro­ces upadłości.

CFIB twier­dzi rów­nież, że wię­cej niż jeden na sze­ściu kana­dyj­skich wła­ści­cie­li małych firm twier­dzi, że obec­nie roz­wa­ża wyco­fa­nie się z biznesu.

Cana­dian Fede­ra­tion of Inde­pen­dent Busi­ness uwa­ża, że nale­ży pomóc  kana­dyj­skie­mu sek­to­ro­wi małych przed­się­biorstw prze­trwać kil­ka następ­nych mie­się­cy i upo­rać się z wyzwa­nia­mi, taki­mi jak zadłu­że­nie zwią­za­ne z pan­de­mią i pro­ble­my zwią­za­ne z łań­cu­chem dostaw.