Mary­nar­ka Wojen­na USA pro­si per­so­nel, pra­cow­ni­ków i ich rodzi­ny w 11 kra­jach euro­pej­skich o zak­tu­ali­zo­wa­nie głów­nej listy kon­tak­tów  –  to śro­dek ostroż­no­ści, któ­ry może pomóc służ­bie w ewa­ku­acji swo­ich ludzi w przy­pad­ku inwa­zji Rosji na Ukrainę.

Wia­do­mość admi­ni­stra­cyj­na opu­bli­ko­wa­na 4 lute­go naka­zu­je mary­na­rzom i oso­bom na ich utrzy­ma­niu z Bia­ło­ru­si, Buł­ga­rii, Esto­nii, Węgier, Łotwy, Litwy, Moł­da­wii, Pol­ski, Rumu­nii, Sło­wa­cji i Ukra­iny upew­nić się, że ich dane kon­tak­to­we i loka­li­za­cja są dokład­ne. Kra­je te gra­ni­czą z Ukra­iną lub Rosją, z wyjąt­kiem Buł­ga­rii, któ­ra gra­ni­czy z Morzem Czar­nym, gdzie Rosja ma flo­tę morską.

Mary­na­rze czyn­ni i rezer­wo­wi, cywi­le mary­nar­ki wojen­nej oraz ich rodzi­ny są pro­sze­ni o odpra­wie­nie się nie póź­niej niż 16 lute­go i wpro­wa­dze­nie swo­ich aktu­al­nych infor­ma­cji do Navy Fami­ly Acco­un­ta­bi­li­ty and Asses­sment Sys­tem lub NFAAS, co pozwa­la Mary­nar­ce Wojen­nej, skon­tak­to­wać się z mary­na­rza­mi i ich rodzi­na­mi „dotknię­ty­mi i / lub   przez sze­ro­ko roz­po­wszech­nio­ne kata­stro­fal­ne wydarzenie”.

reklama

We wtor­ko­wym oświad­cze­niu US Naval For­ces Euro­pe powie­dział, że wia­do­mość admi­ni­stra­cyj­na doty­czy tyl­ko wery­fi­ka­cji danych kon­tak­to­wych, i nie sygna­li­zu­je, że coś złe­go dzie­je się w regio­nie. Ale ten krok Mary­nar­ki Wojen­nej wyda­je się być pró­bą pod­ję­cia nie­zbęd­nych środ­ków ostroż­no­ści na wypa­dek wyda­nia naka­zu ewakuacji.

Urzęd­ni­cy ame­ry­kań­scy oba­wia­ją się, że koń­czy się czas na wysił­ki dyplo­ma­tycz­ne mają­ce na celu powstrzy­ma­nie inwa­zji Rosji na Ukrainę.

za defen­se one