Milio­ny gene­tycz­nie zmo­dy­fi­ko­wa­nych koma­rów mają zostać wypusz­czo­ne w Kali­for­nii i na Flo­ry­dzie w celu zmniej­sze­nia licz­by prze­no­szą­cych cho­ro­by inwa­zyj­nych pobratymców.

Ame­ry­kań­ska Agen­cja Ochro­ny Śro­do­wi­ska w ponie­dzia­łek zatwier­dzi­ła uży­cie gene­tycz­nie zmo­dy­fi­ko­wa­nych owa­dów w pro­jek­tach pilo­ta­żo­wych w obu stanach.

Koma­ry zosta­ły wypro­du­ko­wa­ne przez bry­tyj­ską fir­mę bio­tech­no­lo­gicz­ną Oxi­tec, finan­so­wa­ną przez Fun­da­cję Bil­la i Melin­dy Gates, w celu zwal­cza­nia cho­rób prze­no­szo­nych przez owa­dy, takich jak gorącz­ka den­ga, żół­ta febra i wirus Zika.

reklama

Według Oxi­tec , jego „zrów­no­wa­żo­na i ukie­run­ko­wa­na bio­lo­gicz­na tech­no­lo­gia zwal­cza­nia szkod­ni­ków nie szko­dzi poży­tecz­nym owa­dom, takim jak psz­czo­ły i moty­le, i udo­wod­nio­no, że kon­tro­lu­je prze­no­szą­ce­go cho­ro­by koma­ra Aedes aegyp­ti, któ­ry zaata­ko­wał   na Flo­ry­dzie, w Kali­for­nii i innych sta­nach USA”.

Nowa tech­no­lo­gia fir­my Oxi­tec skła­da się z gene­tycz­nie zmo­dy­fi­ko­wa­nych sam­ców koma­rów, któ­re nie gry­zą, któ­re zosta­ną wypusz­czo­ne na wol­ność, gdzie ocze­ku­je się, że będą koja­rzyć się z sami­ca­mi, któ­re gryzą.

Krzy­żu­jąc się z nimi, prze­ka­zu­ją śmier­tel­ny gen, któ­ry sku­tecz­nie zapew­ni, że ich potom­stwo umrze przed osią­gnię­ciem dojrzałości.

Urzęd­ni­cy ds. ochro­ny śro­do­wi­ska zatwier­dzi­li w ponie­dzia­łek dwa pro­jek­ty, jeden z Del­ta Mosqu­ito and Vec­tor Con­trol District (Del­ta MVCD) w Kali­for­nii, a dru­gi z Flo­ri­da Keys Mosqu­ito Con­trol District (FKMCD) na Florydzie.

Pro­jekt pilo­ta­żo­wy na Flo­ry­dzie będzie kon­ty­nu­acją part­ner­stwa Oxi­tec z okrę­giem kon­tro­li koma­rów Flo­ri­da Keys po jego pilo­ta­żo­wym pro­jek­cie w Keys w 2021 roku.

Kry­ty­cy, w tym naukow­cy, eks­per­ci ds. zdro­wia publicz­ne­go i gru­py zaj­mu­ją­ce się ochro­ną śro­do­wi­ska, są zanie­po­ko­jo­ne tym, jaki wpływ może mieć wypusz­cza­nie   koma­rów zmo­dy­fi­ko­wa­nych gene­tycz­nie na zdro­wie publicz­ne i środowisko.

Ostrze­ga­ją, że może to stwo­rzyć pro­ble­my, któ­rych jesz­cze nie znamy”.

Jay­dee Han­son, dyrek­tor ds. Poli­ty­ki w Cen­trum Bez­pie­czeń­stwa Żyw­no­ści, powie­dzia­ła, że ​​„eks­pe­ry­ment jest nie­po­trzeb­ny, a nawet nie­bez­piecz­ny”, wska­zu­jąc jed­no­cze­śnie na brak widocz­nych cho­rób tro­pi­kal­nych w Kalifornii.