Wyna­laz­ca szcze­pion­ki mRNA: szcze­pion­ki prze­ciw­ko COVID-19 mogą uczy­nić wirus bar­dziej niebezpiecznym

Dr Robert Malo­ne ostrze­ga, że ​​roz­wój zależ­ne­go od prze­ciw­ciał wzmoc­nie­nia wiru­sa wśród osób zaszcze­pio­nych szcze­pion­ka­mi COVID „jest naj­więk­szym kosz­ma­rem wak­cy­no­lo­gów” i wzy­wa do zaprze­sta­nia szczepień.

 

reklama

Czo­ło­wy wak­cy­no­log, dr Robert Malo­ne, ostrzegł w wywia­dzie udzie­lo­nym w śro­dę dla pro­gra­mu War Room Steve’a Ban­no­na, że szcze­pion­ki mogą uczy­nić wiru­sa COVID-19 bar­dziej nie­bez­piecz­nym i jego zda­niem, koniecz­ne może być cał­ko­wi­te wstrzy­ma­nie szczepień.

Dr Malo­ne twier­dzi, że był głów­nym wyna­laz­cą tech­no­lo­gii mRNA oraz inno­wa­cyj­nych tech­nik mRNA i DNA pod­czas pra­cy z Insty­tu­tem Sal­ka w latach 80-tych. Zarów­no szcze­pion­ki Pfi­zer, jak i Moder­na COVID-19 opie­ra­ją się na tech­no­lo­gii mRNA. Malo­ne jest rów­nież licen­cjo­no­wa­nym leka­rzem, któ­ry ukoń­czył szko­le­nie medycz­ne na Nor­th­we­stern Uni­ver­si­ty, szko­le medycz­nej Uni­wer­sy­te­tu Harvar­da i UC Davis.

W wywia­dzie udzie­lo­nym Ban­no­no­wi Malo­ne odpo­wie­dział na nie­daw­ny zwrot w reko­men­da­cji Cen­trum Kon­tro­li i Pre­wen­cji Cho­rób (CDC) w spra­wie nosze­nia masek na twarz, zauwa­ża­jąc, że prze­kaz jaki otrzy­mu­je­my jest „coraz bar­dziej despe­rac­ki i gwałtowny”.

Na począt­ku tego tygo­dnia CDC zak­tu­ali­zo­wa­ło wytycz­ne, aby ponow­nie zale­cić Ame­ry­ka­nom masko­wa­nie się w pomiesz­cze­niach, jeśli znaj­du­ją się w obsza­rach „wyso­kie­go” lub „znacz­ne­go” prze­no­sze­nia wiru­sa, i to nawet po otrzy­ma­niu szcze­pio­nek prze­ciw COVID-19.
„Poja­wia­ją­ce się dowo­dy suge­ru­ją, że w peł­ni zaszcze­pio­ne oso­by, któ­re zara­żą się warian­tem Del­ta, mogą prze­no­sić wiru­sa na inne oso­by”, mówią teraz wytycz­ne agen­cji , powo­łu­jąc się na dane, z któ­rych nie­któ­re zosta­ły opu­bli­ko­wa­ne w piątek.

„Widzie­li­śmy sze­reg coraz bar­dziej despe­rac­kich i zaska­ku­ją­cych publi­ka­cji infor­ma­cji, poczy­na­jąc od ostrze­że­nia Pfi­ze­ra kil­ka tygo­dni temu, że zda­niem kon­cer­nu będzie­my potrze­bo­wać po sze­ściu mie­sią­cach wzmac­nia­ją­cej daw­ki szcze­pion­ki, a następ­nie zaprze­cze­nie Fau­cie­go, a potem oświad­cze­nie władz mówią­ce, że dodat­ko­we daw­ki przy­po­mi­na­ją­ce będą ofe­ro­wa­ne po sze­ściu mie­sią­cach oso­bom w pode­szłym wie­ku i z obni­żo­ną odpor­no­ścią, a praw­dzi­wa bom­ba spa­dła wczo­raj w nocy” – powie­dział Malo­ne. „I oba­wiam się, że to jest głów­ne zmartwienie”.

We wto­rek raport NBC News, stwier­dził, że wol­ta CDC w spra­wie masek odzwier­cie­dla dane poka­zu­ją­ce, iż ludzie zaszcze­pie­ni „mogą mieć wyż­szy poziom wiru­sa niż wcze­śniej sądzo­no” i praw­do­po­dob­nie zara­ża­ją innych, na co wska­zu­je wie­le źró­deł zbli­żo­nych do admi­ni­stra­cji Bide­na. Arty­kuł NBC został moc­no prze­re­da­go­wa­ny od cza­su publikacji.

Na pod­sta­wie twier­dzeń zawar­tych w rapor­cie Malo­ne wywnio­sko­wał, że poziom wiru­sa był wyż­szy u osób zaszcze­pio­nych niż u osób nie­szcze­pio­nych. Jak póź­niej wyja­śnił na Twit­te­rze, nie zosta­ło to rozstrzygnięte.

W opu­bli­ko­wa­nym dzi­siaj rapor­cie CDC stwier­dza, że mia­no wiru­sa u zaszcze­pio­nych i nie­szcze­pio­nych jest praw­do­po­dob­nie „podob­ne”, cho­ciaż „wyma­ga­ne są bada­nia mikro­bio­lo­gicz­ne, aby potwier­dzić te ustalenia”.

„To jest dokład­nie to, co moż­na by zoba­czyć, gdy­by­śmy mie­li do czy­nie­nia ze wzmoc­nie­niem zależ­nym od prze­ciw­ciał (ADE)” – powie­dział Malo­ne w odnie­sie­niu do wyż­szych pozio­mów wiru­sa wśród zaszczepionych.
„Co to jest wzmoc­nie­nie zależ­ne od prze­ciw­ciał? Krót­ko mówiąc, szcze­pion­ka powo­du­je, że wirus sta­je się bar­dziej zakaź­ny, niż mia­ło­by to miej­sce w przy­pad­ku bra­ku szcze­pie­nia, spo­wo­do­wał­by repli­ka­cję wiru­sa na wyż­szym pozio­mie niż w przy­pad­ku bra­ku infekcji”.

„To naj­gor­szy kosz­mar wak­cy­no­lo­ga. Mia­ło to już miej­sce w przy­pad­ku wiru­sa syn­cy­tial­ne­go ukła­du odde­cho­we­go oraz w latach 60. i spo­wo­do­wa­ło wię­cej zgo­nów dzie­ci u osób zaszcze­pio­nych niż nie­szcze­pio­nych. Sta­ło się to rów­nież z Den­gva­xia, szcze­pion­ką na den­gę” – kon­ty­nu­ował Malone.

„I sta­ło się to z prak­tycz­nie w przy­pad­ku badań nad każ­dą inną szcze­pion­ką na koro­na­wi­ru­sa, z pew­no­ścią dla ludzi, jakie zna­my w histo­rii, i wła­śnie o tym wak­cy­no­lo­dzy, tacy jak ja, ostrze­ga­li od same­go począt­ku, jest to ryzy­ko wzmoc­nie­nia zależ­ne­go od przeciwciał”.

Malo­ne stwier­dził, że wzmoc­nie­nie zależ­ne od prze­ciw­ciał wyda­je się naj­bar­dziej widocz­ne u osób, któ­rym wstrzyk­nię­to szcze­pion­kę fir­my Pfi­zer. „Więc teraz wie­my, że ochro­na jaką zapew­nia szcze­pion­ka fir­my Pfi­zer słab­nie po sze­ściu mie­sią­cach” – powie­dział. „Dane zda­ją się suge­ro­wać, że ci, któ­rzy otrzy­ma­li Pfi­ze­ra, któ­ry jest praw­do­po­dob­nie naj­mniej immu­no­gen­ny z tej trój­ki pod wzglę­dem dłu­go­ści ochro­ny, ludzie, ci są obec­nie w fazie zani­ka­nia odpo­wie­dzi immu­no­lo­gicz­nej i mogą się zarazić”.

„Zauważ, że cią­gle mówią o Pfi­zer, a nie o pozo­sta­łych dwóch. Suge­ru­je to, że jest to dokład­nie to, cze­go moż­na się spo­dzie­wać, że okno naj­więk­szej podat­no­ści na wzmoc­nie­nie zależ­ne od prze­ciw­ciał znaj­du­je się w tej dłu­giej fazie gaśnię­cia odpo­wie­dzi na szczepionkę”.

Czo­ło­wy eks­pert ds. szcze­pio­nek mRNA skry­ty­ko­wał rów­nież dr Antho­ny Fau­ci, któ­ry pod­czas wystą­pie­nia na MSNBC w tym tygo­dniu stwier­dził, że poziom wiru­sa w nosach zaszcze­pio­nych osób zara­żo­nych COVID-19 jest „dokład­nie taki sam jak poziom wiru­sa u zara­żo­nych osób nieszczepionych.

— Myślę, że dok­tor Fau­ci jest bar­dzo nie­szcze­ry — powie­dział Malo­ne. „Jestem oskar­żo­ny o bycie antysz­cze­pion­kow­cem i pro­mo­wa­nie dez­in­for­ma­cji. Ale moim zda­niem rząd zaciem­nia obraz tego, co się dzieje”.

„Nie chciał­bym brzmieć alar­mi­stycz­nie, ale wyda­je się, że roz­wi­ja się na naszych oczach naj­gor­szy sce­na­riusz, w któ­rym szcze­pion­ka w fazie zani­ka­nia ochro­ny powo­du­je, iż wirus repli­ku­je się wydaj­niej, czy­li wła­śnie nastę­pu­je wzmoc­nie­nie zależ­ne od prze­ciw­ciał. A wie­le osób ostrze­ga­ło o tym od począt­ku tej pospiesz­nej kam­pa­nii szczepionkowej”.

Dr Malo­ne skry­ty­ko­wał rów­nież Fau­ci, któ­ry ostat­nio winił oso­by nie­szcze­pio­ne za powsta­nie warian­tów, za „myl­ne twier­dze­nia” na temat muta­cji. Malo­ne powie­dział, że „mutan­ty uciecz­ki, któ­re uni­ka­ją pre­sji selek­cyj­nej szcze­pion­ki, naj­praw­do­po­dob­niej roz­wi­ja­ją się u zaszcze­pio­nych ludzi, a nie u nie­zasz­cze­pio­nych”. „Więc jest to tyl­ko kolej­ne wygod­ne kłam­stwo”, powie­dział, doda­jąc, że „na wzmoc­nie­nie zależ­ne od prze­ciw­ciał mogą wpły­wać muta­cje, ktpre uciekły”.

„Jeśli dane są zgod­ne z [wzmoc­nie­niem zależ­nym od prze­ciw­ciał], musi­my prze­rwać kam­pa­nię szcze­pion­ko­wą” – pod­kre­ślił Malo­ne. „Musi­my sku­pić się na przy­spie­sze­niu jak naj­więk­szej licz­by tera­pii leko­wych, któ­re zosta­ły w dużej mie­rze zablo­ko­wa­ne i są stłu­mio­ne na pozio­mie FDA, szcze­gól­nie w przy­pad­ku zna­nych leków, któ­re moż­na zasto­so­wać w tym wypadku”.

Komen­tu­jąc posu­nię­cie admi­ni­stra­cji Bide­na, aby nało­żyć obo­wią­zek szcze­pień na COVID-19 dla wszyst­kich pra­cow­ni­ków fede­ral­nych, Malo­ne powie­dział, że jest świad­kiem „naj­bar­dziej oczy­iw­ste­go, jego zda­niem, przy­kła­du stad­ne­go myśle­nia, jaki kie­dy­kol­wiek widział w życiu”.

„Myślę, że wszy­scy są prze­ko­na­ni, że potrze­bu­je­my powszech­nych szcze­pień, aby otwo­rzyć gospo­dar­kę. Nie – powie­dział — szcze­pion­ki nie są dro­gą do uzy­ska­nia odpor­no­ści stadnej.”

„I uwa­ża­ją, że szcze­pion­ki są cał­ko­wi­cie bez­piecz­ne. I nie cho­dzi tyl­ko, o to że nie są cał­ko­wi­cie bez­piecz­ne, ale jeśli to praw­da, że ​​ mia­na wiru­sa u osób zaszcze­pio­nych są wyż­sze niż u nie­szcze­pio­nych, ozna­cza to, że mamy naj­gor­szy przy­pa­dek zda­rze­nia nie­po­żą­da­ne­go, któ­ry prze­ra­ża wak­cy­no­lo­gów, wszyst­kich wak­cy­no­lo­gów, czy­li uciecz­kę immu­no­lo­gicz­ną wirusa”.

Wyda­je się, że odpo­wie­dzial­ne oso­by nie są w sta­nie prze­two­rzyć tych nowych infor­ma­cji, a to powo­du­je dyso­nans poznaw­czy i spra­wia, że ludzie sta­ją się coraz bar­dziej sza­le­ni i w swo­ich cha­otycz­nych poczy­na­niach” – kon­ty­nu­ował dr Malone.

W poprzed­nim odcin­ku Bannon’s War Room w zeszłym tygo­dniu dr Malo­ne pod­kre­ślił, że ryzy­ko powi­kłań po szcze­pion­kach COVID-19, wska­zu­jąc na „dość jasne dowo­dy iż biał­ko kol­ców wyra­ża­ne w szcze­pion­kach u nie­wiel­kiej pod­gru­py pacjen­tów jest toksyczne”.

„Pyta­nie brzmi, jak duży jest ten pod­zbiór i jak szko­dli­we są te tok­sy­ny? Pro­sta praw­da jest taka, że ​​nie wie­my, a ponad­to ist­nie­je wie­le oznak, że te infor­ma­cje są przed nami ukrywane”.

Wie­le źró­deł, na któ­re się powo­łu­je, twier­dzi, że CDC „rażą­co zani­ża” zda­rze­nia nie­po­żą­da­ne, takie jak tok­sycz­ność ser­co­wo-naczy­nio­wa. „Moi star­si kole­dzy z FDA wie­dzie­li, że tak jest od mie­się­cy i są bar­dzo sfru­stro­wa­ni” – powie­dział Malo­ne. „Mamy wie­le przy­kła­dów, w któ­rych CDC wyda­je się edy­to­wać dane w celu wspar­cia„ szla­chet­ne­go kłamstwa .”

Set­ki tysię­cy powi­kłań po szcze­pie­niu koro­na­wi­ru­sem zosta­ły zgło­szo­ne przez wła­dze fede­ral­ne, w tym ponad 6300 zgo­nów , cho­ciaż bada­nia wyka­za­ły, że sys­tem śle­dze­nia obra­żeń poszcze­pien­nych pro­wa­dzo­ny przez CDC i FDA nie uwzględ­nia wszyst­kich zda­rzeń niepożądanych.

Eks­per­ci, tacy jak dr Peter McCul­lo­ugh , zna­ny kar­dio­log i redak­tor dwóch cza­so­pism medycz­nych, osza­co­wa­li, że cał­ko­wi­ta licz­ba zgo­nów, któ­re moż­na przy­pi­sać szcze­pion­kom, może być wyż­sza niż 50 000.
za life­si­te news