Dla­cze­go nie­zasz­cze­pie­ni nadal nie mogą podróżować?

Kurio­zal­ny zakaz podró­ży dla nie­zasz­cze­pio­nych Kana­dyj­czy­ków został utrzy­ma­ny mimo roz­luź­nia­nia prze­pi­sów cowi­do­wych. Nie ma on w obec­nej sytu­acji żad­ne­go zna­cze­nia sani­tar­ne­go oprócz tre­asu­ry spo­łecz­nej — wpro­wa­dza­nia zaląż­ka sys­te­mu kre­dy­tu spo­łecz­ne­go funk­cjo­nu­ją­ce­go w ChRL komen­tu­je Andrzej Kumor