Jak wyni­ka z nowe­go son­da­żu, Kana­dyj­czy­cy są coraz bar­dziej zanie­po­ko­je­ni kwe­stia­mi wol­no­ści sło­wa i swo­bód obywatelskich.

Prze­pro­wa­dzo­ny przez Nanos Rese­arch son­daż wyka­zał, że spo­śród wszyst­kich nie­po­ko­ją­cych kwe­stii wewnątrz­kra­jo­wych wol­ność sło­wa i wol­ność zna­la­zły się na dru­gim miej­scu jako „naj­waż­niej­sze” z 8,3 proc., tuż za koro­na­wi­ru­sem (13,1 proc.) i mają wyż­szy prio­ry­tet niż ochro­na śro­do­wi­ska na 7,5 proc.

Nik Nanos , głów­ny ana­li­tyk danych i zało­ży­ciel Nanos Rese­arch, uwa­ża, że oba­wy doty­czą­ce wol­no­ści są praw­do­po­dob­nie powią­za­ne z pro­te­stem kie­row­ców cię­ża­ró­wek prze­ciw­ko naka­zom i ogra­ni­cze­niom COVID-19 jaki miał miej­sce na począt­ku tego roku.

Son­daż Nanos poka­zu­je, że Kana­dyj­czy­cy zaczę­li wyra­żać oba­wy doty­czą­ce wol­no­ści sło­wa i wol­no­ści w ostat­nim tygo­dniu grud­nia 2020 r., na pozio­mie oko­ło 0,1 proc. Odse­tek stop­nio­wo rósł, aż  w poło­wie lute­go, osią­gnął szczyt wyno­szą­cy oko­ło 10 pro­cent, pozo­sta­jąc w tyle za koro­na­wi­ru­sem (17 pro­cent) a pra­wie na rów­ni z opie­ką zdrowotną.

Nanos stwier­dza, że pro­test kie­row­ców cię­ża­ró­wek i ogól­ny wzrost zain­te­re­so­wa­nia wol­no­ścią oso­bi­stą odzwier­cie­dla rosną­cy popu­li­stycz­ny sen­ty­ment obser­wo­wa­ny w Kana­dzie, Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Wiel­kiej Bry­ta­nii i innych głów­nych demokracjach.