Sekre­tarz sta­nu Anto­ny Blin­ken powie­dział w nie­dzie­lę, że Sta­ny Zjed­no­czo­ne nie mają żad­nych pla­nów doty­czą­cych zmia­ny rzą­du w Rosji. Odniósł się w ten spo­sób do komen­ta­rza pre­zy­den­ta Joe Bide­na , że ​​pre­zy­dent Rosji Wła­di­mir Putin nie może pozo­stać u władzy.

„Myślę, że pre­zy­dent, Bia­ły Dom, pod­kre­ślił wczo­raj wie­czo­rem, że po pro­stu pre­zy­dent Putin nie może być upo­waż­nio­ny do pro­wa­dze­nia woj­ny lub anga­żo­wa­nia się w agre­sję prze­ciw­ko Ukra­inie lub komu­kol­wiek inne­mu” – powie­dział Blin­ken dzien­ni­ka­rzom pod­czas wizy­ty w Izraelu.

REKLAMA

„Jak wie­cie i jak wie­lo­krot­nie od nas sły­sze­li­ście, nie  zmia­na rzą­du w Rosji – ani nigdzie indziej nie jest naszą stra­egią”, dodał Blin­ken. „W tym przy­pad­ku, jak w każ­dym innym przy­pad­ku, zale­ży to od miesz­kań­ców dane­go kra­ju. To zale­ży od naro­du rosyjskiego.

W prze­mó­wie­niu w Pol­sce Biden dekla­ro­wał; „na miłość boską, ten czło­wiek nie może pozo­stać u wła­dzy”, odno­sząc się do Puti­na. Komen­tarz wywo­łał spe­ku­la­cje, że Bia­ły Dom chce oba­lić rząd Putina.

Uwa­ga Bide­na zosta­ła szyb­ko odrzu­co­na przez Kreml, a czo­ło­wy rzecz­nik Dmi­trij Pie­skow powie­dział Reu­te­ro­wi, że  „pre­zy­dent Rosji jest wybie­ra­ny przez Rosjan”.

„Mamy stra­te­gię wywie­ra­nia bez­pre­ce­den­so­wej pre­sji na Rosję i kon­ty­nu­uje­my ją” – powie­dział Blin­ken rów­nież dzien­ni­ka­rzom. „I mamy stra­te­gię, aby upew­nić się, że zapew­nia­my wszel­kie moż­li­we wspar­cie huma­ni­tar­ne, a tak­że mamy stra­te­gię wzmoc­nie­nia NATO”.