Papież Fran­ci­szek wygło­sił w pią­tek 1 kwiet­nia 2022 ofi­cjal­ne prze­pro­si­ny wobec kana­dyj­skich spo­łecz­no­ści tubyl­czych za rolę jaką Kościoł kato­lic­ki ode­grał w porwa­dze­niu  szkół rezy­denc­kich w kraju .

„Chcę wam powie­dzieć z całe­go ser­ca: bar­dzo mi przy­kro” – powie­dział Fran­ci­szek, zwra­ca­jąc się do oko­ło 190 dele­ga­tów Pierw­szych Naro­dów, Eski­mo­sów i Mety­sów w Watykanie.

reklama

„I przy­łą­czam się do moich bra­ci, bisku­pów kana­dyj­skich, pro­sząc o przebaczenie”.

Papież powie­dział rów­nież, że ma nadzie­ję udać się do Kana­dy. Cho­ciaż nie usta­lo­no daty wyjaz­du, dele­ga­ci powie­dzie­li, że może to nastą­pić już tego lata.

Rdzen­ni dele­ga­ci popro­si­li rów­nież Kościół o zadość­uczy­nie­nie finansowe.

Pre­mier Justin Tru­de­au z zado­wo­le­niem przy­jął prze­pro­si­ny papie­ża   stwier­dza­jąc: „Te prze­pro­si­ny nie mia­ły­by miej­sca bez dłu­go­trwa­łych sta­rań ocalałych”.

W Waty­ka­nie odby­ła się wymia­na pre­zen­tów z oka­zji tego dnia. Papież Fran­ci­szek otrzy­mał krzyż wyko­na­ny z fisz­bi­ny, sys­tem fil­tra­cji w pysku wie­lo­ry­ba gren­landz­kie­go, umiesz­czo­ny w tor­bie z foczej skó­ry. Dostał też wyszy­wa­ną kora­li­ka­mi skó­rza­ną stu­łę, czy­li kami­zel­kę litur­gicz­ną, oraz tra­dy­cyj­ne ręcz­nie robio­ne rakie­ty śnież­ne, a tak­że księ­gę wspo­mnień oca­lo­nych ze szkoły.

W zamian papież Fran­ci­szek dał każ­dej rdzen­nej gru­pie brą­zo­wą gałąz­kę oliw­ną jako znak poko­ju i pojednania.