Po dwóch latach ogra­ni­czeń Nie­dzie­la Pal­mo­wa roz­po­czę­ła uro­czy­sto­ści Wiel­kie­go Tygo­dnia w koście­le św. Kazi­mie­rza w Toron­to w daw­nym stylu.