Kura­to­rzy Toron­to District Scho­ol Board opo­wie­dzie­li się na spo­tka­niu w śro­dę wie­czo­rem za usu­nię­ciem wszyst­kich testów, egza­mi­nów, prze­słu­chań i wyma­gań wstęp­nych do dzie­sią­tek wyspe­cja­li­zo­wa­nych szkół i programów.

Zamiast tego powier­ni­cy zatwier­dzi­li nową poli­ty­kę , zgod­nie z któ­rą ucznio­wie, któ­rzy sta­ra­ją się o przy­ję­cie do kil­ku­dzie­się­ciu spe­cja­li­stycz­nych pro­gra­mów lice­al­nych w zakre­sie sztu­ki, spor­tu, nauk ści­słych, mate­ma­ty­ki i innych pro­gra­ma­mi, będą wybie­ra­ni w opar­ciu o „zain­te­re­so­wa­nie”, a jeśli ich licz­ba będzie więk­sza niż licz­ba dostęp­nych miejsc  decy­do­wać będzie losowanie.

Zmia­na ma na celu „odej­ście od mode­lu, któ­ry akcep­tu­je tyl­ko oso­by o  oka­za­nych umie­jęt­no­ściach lub zdol­no­ściach” w kie­run­ku mode­lu, któ­ry zapew­ni wszyst­kim zain­te­re­so­wa­nym uczniom rów­ne szan­se na zapi­sa­nie się do jed­ne­go z programów.

reklama

„Naszym obo­wiąz­kiem jest pod­ję­cie dzia­łań na rzecz popra­wy dostę­pu dla wszyst­kich uczniów, w przy­pad­ku któ­rych iden­ty­fi­ku­je­my barie­ry sys­te­mo­we. Ta nowa poli­ty­ka zapew­ni więk­szej licz­bie uczniów dostęp do tych wyso­kiej jako­ści pro­gra­mów i szkół, jed­no­cze­śnie zmniej­sza­jąc barie­ry, któ­re od daw­na unie­moż­li­wia­ły wie­lu uczniom nawet zło­że­nie poda­nia” – stwier­dza w oświad­cze­niu prze­wod­ni­czą­cy kura­to­rium Ale­xan­der Brown.

Dotych­cza­so­wy pro­ces nabo­ru do spe­cja­li­stycz­nych pro­gra­mów był kry­ty­ko­wa­ny za fawo­ry­zo­wa­nie uczniów z zamoż­niej­szych rodzin.

Nowy pro­ces  roz­pocz­nie się we wrze­śniu 2023 roku.