Postę­po­wi kon­ser­wa­ty­ści Douga For­da zdo­by­li dru­gi raz rząd więk­szo­ścio­wy w naj­lud­niej­szej pro­win­cji kraju

NDP w Onta­rio  utwo­rzy ofi­cjal­ną opo­zy­cję, pod­czas gdy libe­ra­ło­wie, któ­rzy   przed wybo­ra­mi pro­win­cyj­ny­mi w 2018 r. byli u wła­dzy, pozo­sta­ną na trze­cim miej­scu. Lide­rzy obu tych par­tii zapo­wie­dzie­li, że ustąpią.

Dzię­ku­jąc miesz­kań­com Onta­rio za gło­so­wa­nie, Ford sku­pił się w swo­im zwy­cię­skim prze­mó­wie­niu na miej­scach pra­cy i gospo­dar­cze, tema­cie domi­nu­ją­cym pod­czas kam­pa­nii wyborczej.

reklama

„Jeśli jesteś gór­ni­kiem na pół­no­cy, któ­ry jest bez pra­cy, chcę, żebyś wie­dział, że budu­je­my dro­gę do Pier­ście­nia Ognia. Jeśli musia­łeś mar­twić się o swo­ją pra­cę w  mon­tow­ni samo­cho­do­wej, chcę, żebyś wie­dział, że inwe­stu­je­my w przy­szłość sek­to­ra moto­ry­za­cyj­ne­go w Onta­rio” – powie­dział Ford.. „Jeśli jesteś stu­den­tem, któ­ry chce pra­co­wać w bran­ży tech­no­lo­gicz­nej, cze­ka tam na cie­bie pra­ca. Jeśli jesteś absol­wen­tem z dyplo­mem, któ­ry nie może zna­leźć pra­cy w swo­jej dzie­dzi­nie, będziesz mógł zdo­być potrzeb­ne Ci refe­ren­cje. Wła­śnie nad tym pracujemy”.

 

Lider Libe­ra­łów Ste­ven Del Duca,  stra­cił wła­sny okręg  Vau­ghan-Wood­brid­ge, a jego par­tia po raz kolej­ny nie zdo­by­ła wystar­cza­ją­cej licz­by miejsc, aby zapew­nić sobie ofi­cjal­ny sta­tus partii.

 

Lider Par­tii Zie­lo­nych Mike Schre­iner został ponow­nie wybra­ny w Guelph, co pozwo­li­ło Zie­lo­nym na utrzy­ma­nie jed­ne­go posła w legislaturze.

Nie­za­leż­na kan­dy­dat­ka Bob­bi Ann Bra­dy wygra­ła w  Hal­di­mand-Nor­folk z ponad 35 pro­cen­ta­mi gło­sów, wyprze­dza­jąc kan­dy­dat­kę z PC z 30 pro­cen­ta­mi głosów.

Gło­so­wa­nie zosta­ło prze­dłu­żo­ne, w nie­któ­rych przy­pad­kach nawet o dwie godzi­ny po ter­mi­nie 21:00, z powo­du pro­ble­mów technicznych.

Ponad milion osób zagło­so­wa­ło z wyprzedzeniem.

Nowe  par­tie kon­ser­wa­tyw­ne New Blue Par­ty i Onta­rio Par­ty, z któ­rych każ­da mia­ła jed­ne­go posła w poprzed­niej kaden­cji, nie zdo­by­ły żad­nych man­da­tów w wybo­rach 2 czerw­ca. Obie par­tie kon­cen­tru­ją się na ogra­ni­cze­niu admi­ni­stra­cji, przy czym New Blue kła­dzie nacisk na roz­wój gospo­dar­ki i refor­mo­wa­nie edu­ka­cji, a Par­tia Onta­rio god­si hasło „Wol­ność, rodzi­na i wiara”.