Pro­gram Acti­ve­TO w Toron­to, w ramach któ­re­go zamy­ka się w week­en­dy,  uli­ce takie jak Lake­sho­re Boule­vard ma zostać pod­da­ny prze­glą­do­wi, bio­rąc pod uwa­gę wpływ, jaki ma na ruch koło­wy w oko­li­cy, zapo­wie­dział bur­mistrz John Tory.

Tory powie­dział CP24, że mia­sto otrzy­ma­ło w ostat­nie week­en­dy skar­gi doty­czą­ce Acti­ve­TO, w szcze­gól­no­ści zamknię­cia Lake­sho­re Boule­vard West w związ­ku z wpły­wem na kor­ki w okolicy.

Toron­to wpro­wa­dzi­ło zamknię­cia ulic, zna­ne jako pro­gram Acti­ve­TO, w 2020 roku, aby dać ludziom wię­cej miej­sca na bez­piecz­ne korzy­sta­nie ze świe­że­go powie­trza w cza­sach COVID-19.

reklama

Tory  chciał­by, aby pro­gram był kon­ty­nu­owa­ny po pan­de­mii ze wzglę­du na jego zna­cze­nie dla zdro­wia mieszkańców.

Pro­gram nie zosta­nie cał­ko­wi­cie wyeli­mi­no­wa­ny, ale  „Musi­my zacho­wać rów­no­wa­gę w pro­gra­mie i  od cza­su do cza­su zamy­kać dro­gi dla dużych wyda­rzeń i tyl­ko po to, aby ludzie mie­li radość prze­by­wa­nia na zewnątrz” – dodał. „Ale musi­my też pamię­tać, że ludzie muszą się prze­miesz­czać, biz­nes musi być kon­ty­nu­owa­ny, dziel­ni­ce muszą być bez­piecz­ne, a ludzie powin­ni mieć moż­li­wość wcho­dze­nia i wycho­dze­nia z wła­snych domów”.