Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Izra­ela poin­for­mo­wa­ło, że w związ­ku ze spo­rem z pol­skim rzą­dem w kwe­stii zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa odwo­łu­je misje mło­dzie­żo­we do Pol­ski, któ­re mia­ły odbyć się w lip­cu i sierp­niu, czy­ta­my w Haaretzu.

Haaretz dowie­dział się, że spór doty­czył posia­da­nia bro­ni  przez izra­el­skie służ­by bez­pie­czeń­stwa ochra­nia­ją­ce wyciecz­ki na tere­nie Polski.

Mini­ster­stwo pole­ci­ło szko­łom odwo­ła­nie wszyst­kich let­nich wyjaz­dów, na któ­re zare­je­stro­wa­ło się już 7 tys. uczniów.

reklama

Dyrek­tor gene­ral­ny resor­tu szkol­nic­twa Dalit Stau­ber powie­dzia­ła we wto­rek, że oprócz spo­ru o bez­pie­czeń­stwo poja­wia­ją się rów­nież inne kon­tro­wer­syj­ne kwe­stie doty­czą­ce tre­ści tych wyjaz­dów . „Pol­ska od kil­ku lat sta­ra się pisać histo­rię Zagła­dy w nie­co inny spo­sób. Izra­el nego­cju­je z Pol­ską w tej spra­wie, w mię­dzy­cza­sie czy­niąc prze­rwę w kon­ty­nu­owa­niu tych podró­ży” – powie­dzia­ła Stau­ber w wywia­dzie, któ­re­go udzie­li­ła Kan Radio Reshet Bet. Doda­ła, że ​​MSZ i inne odpo­wied­nie agen­cje pró­bo­wa­ły roz­wią­zać spór.

Misje mło­dzie­żo­we do Pol­ski zosta­ły wzno­wio­ne w mar­cu zeszłe­go roku po dwu­let­niej prze­rwie spo­wo­do­wa­nej pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa, a wio­sną sko­rzy­sta­ło z nich oko­ło tysią­ca uczniów. Licz­ba uczniów bio­rą­cych udział w tych wyciecz­kach rosła na prze­strze­ni lat, osią­ga­jąc 40 000 rocz­nie tuż przed wybu­chem pan­de­mii. Wzrost ten był czę­ścio­wo moż­li­wy dzię­ki dys­try­bu­cji sty­pen­diów przez Mini­ster­stwo Edu­ka­cji, a tak­że niż­szym kosz­tom podró­ży – oko­ło 5,00 sze­kli (oko­ło 1440 USD) na ucznia w ostat­nich latach.

Dwa lata temu Mini­ster­stwo Edu­ka­cji uru­cho­mi­ło alter­na­tyw­ny pro­gram dla uczniów szkół śred­nich , któ­rzy z powo­du pan­de­mii nie wybra­li się na te wyciecz­ki. Obej­mu­je on kil­ku­dnio­wą wyciecz­kę do miejsc upa­mięt­nia­ją­cych Holo­kaust i naro­do­we odro­dze­nie w Izra­elu, w tym obóz upa­mięt­nia­ją­cy nie­le­gal­nych imi­gran­tów jacy przy­by­wa­li pod­czas man­da­tu bry­tyj­skie­go nad Pale­sty­ną, zlo­ka­li­zo­wa­ny w Atlit, oraz kibu­ce zbu­do­wa­ne przez oca­la­łych z Holokaustu.

Pro­gram nadal jest okre­śla­ny jako pro­jekt pilo­ta­żo­wy i do tej pory wzię­ło w nim udział tyl­ko kil­ku uczniów.

za Haaretz