W dniu 4 czerw­ca 2022 w sie­dzi­bie Gmi­ny 17 Związ­ku Naro­do­we­go Pol­skie­go w Bur­ling­ton odbył się 48. Sejm Związ­ku Naro­do­we­go Pol­skie­go w Kana­dzie na któ­rym po raz pierw­szy w 92 let­niej histo­rii Związ­ku na sta­no­wi­sko Pre­ze­sa wybra­na zosta­ła kobie­ta Pani Boże­na Jokel.

Ustę­pu­ją­cy Pre­zes Ryszard Śli­siń­ski peł­nił tę funk­cję przez 7 lat czy­li 3 kaden­cje co jest mak­sy­mal­nym ter­mi­nem prze­wi­dzia­nym przez Kon­sty­tu­cję ZPwK. Ustę­pu­ją­cy Pre­zes podzię­ko­wał wszyst­kim człon­kom oraz Dele­ga­tom na 48 Sejm za powie­rzo­ne mu zaufa­nie przez te ostat­nie 7 lat oraz dzia­łal­ność dla Związ­ku któ­ry jako nie­licz­na z orga­ni­za­cji powięk­szył swo­je sze­re­gi w cza­sach Covi­du oraz stoi w dobrej sytu­acji finansowej .